Podsumowanie miesiąca – wrzesień

Podsumowanie miesiąca – wrzesień

Choć pogoda we wrześniu nie należała do najgorszych, nad niektórymi z instytucji w tym czasie zebrały się czarne chmury. Miniony miesiąc rozpoczęły doniesienia medialne o zatrzymaniach. Następnie dowiedzieliśmy się o ukaraniu jednego z depozytariuszy rekordowymi karami. W międzyczasie kilka z TFI zanotowało znaczący spadek aktywów.

LEGISLACJA

Zmiany zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Z doniesień medialnych wynika, iż Ministerstwo Finansów pracuje obecnie nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z założeniami, nowe regulacje mają obowiązywać od 2019 r.

Dalsze zmiany w PPK

Znajdujący się aktualnie na etapie prac parlamentarnych projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych ponownie został zmieniony. Tym razem zmiana dotyczy zasad zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK w przypadku posiadania przez pracodawcę pracowniczego programu emerytalnego. Temat PPE zamiast PPK wielokrotnie dyskutowany był przez różne środowiska. Dziś kluczowym wydaje się ustalenie wysokości składki minimalnej oraz stopnia partycypacji, które zwalniały będą pracodawcę prowadzącego PPE z obowiązku wdrożenia u siebie nowego produktu, jakim będą pracownicze plany kapitałowe.

PRODUKTY

KupFundusz rusza ze swoją platformą

We wrześniu uruchomiona została nowa platforma internetowa do dokonywania transakcji na jednostkach uczestnictwa. Na kupfundusz.pl dostępnych jest 143 różnego rodzaju funduszy. Strona zapewnia ponadto dostęp do przydatnych narzędzi analitycznych.

NADZÓR

Raiffeisen Bank Polska

Szereg zarzutów stawianych depozytariuszowi przez Komisję Nadzoru Finansowego skutkował nałożeniem kilku kar finansowych. Największa z nich wynosząca 5 mln zł dotyczyła nieprawidłowości związanych z pełnieniem funkcji depozytariusza funduszy W Investments. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_kar_pienieznych_na_RBPL_62819.pdf

Eques Investment TFI

Eques Investment TFI został wpisany na listę ostrzeżeń publicznych. Z komunikatu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że w wyniku dokonanych ustaleń w ocenie UKNF „w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2018 r. jedenaście niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Eques Investment TFI SA zrealizowało 197 emisji certyfikatów inwestycyjnych niezgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej.” Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_Eques_Investment_TFI_SA_62820.pdf Do opublikowanego przez KNF komunikatu odniosło się samo towarzystwo. Oświadczenie Eques Invstment TFI dostępne jest na stronie: https://www.eitfi.pl/aktualnosci/oswiadczenie-eques-investment-tfi-sa-w-zwiazku-z-komunikatem-knf-z-dnia-14-wrzesnia-2018-roku-2495

Altus TFI

Miniony miesiąc nie należał do łatwych dla Altus TFI. Spółka w kolejno publikowanych raportach bieżących informowała m.in. o wypowiedzeniu umowy o zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez Norges Bank, odstąpieniu od planu połączenia towarzystwa z Esaliens TFI, otwarciu likwidacji niektórych subfunduszy wydzielonych w ramach Altus FIO Parasolowy, czy o szacunkowych wartościach zleceń wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

ZMIANY OSOBOWE

Pekao TFI

Jacek Babiński, dotychczasowy zarządzający w Quercus TFI, z początkiem miesiąca objął funkcję członka zarządu w Pekao TFI odpowiedzialnego za pion zarządzania aktywami.

BPS TFI

Z początkiem miesiąca dotychczasowy wiceprezes zarządu towarzystwa Piotr Antonowicz objął funkcję prezesa zarządu. Stanowisko wiceprezesa objął natomiast Sebastian Ziółkowski dotychczas związany z Union Investment TFI.

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

BZ WBK TFI

BZ WBK TFI na początku września zmieniło nazwę na Santander TFI. Zmianie uległy również nazwy funduszy inwestycyjnych oferowanych przez Towarzystwo. Towarzystwo wchodzi w skład Grupy Santander.

 

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

warsztaty_execel-13

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment