Podsumowanie miesiąca – sierpień

Podsumowanie miesiąca – sierpień

Końcówka wakacji upłynęła pod znakiem afery GetBack. Z każdym dniem dowiadywaliśmy się o nowych wątkach związanych ze sprawą. Czym jeszcze żył rynek w ciągu ostatniego miesiąca? O tym piszemy w podsumowaniu sierpnia.

PRAWO

Obowiązkowa dematerializacja certyfikatów, poszerzony skład KNF oraz Fundusz Edukacji Finansowej

Opracowany w dniu 31. sierpnia projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym wywołał szeroką dyskusję związaną z proponowanym rozszerzeniem składu i kompetencji KNF oraz planami utworzenia Funduszu Edukacji Finansowej. Dotychczas niewiele jednak powiedziano o zmianach dotyczących funkcjonowania w obrocie certyfikatów inwestycyjnych.

Przywołany wyżej projekt ustawy znosi możliwość emitowania certyfikatów inwestycyjnych oraz wybranych rodzajów papierów wartościowych w formie dokumentu. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, jego celem jest: „wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych, niezależnie od tego czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu. Wyżej wymienione instrumenty finansowe będą podlegały obowiązkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej: KDPW), na zasadach obowiązujących obecnie dla publicznych papierów wartościowych i obligacji skarbowych. Spowoduje to zwiększenie transparentności emisji dłużnych papierów wartościowych.

Projekt ustawy przewiduje również m.in. zmianę w funkcjonowaniu oraz zasadach finansowania UKNF.

 

Rząd przyjął projekt ustawy o PPK

29. sierpnia rząd przyjął projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W chwili, gdy powstaje ten tekst projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Niższy limit na opłatę za zarządzanie

Długo zapowiadane wprowadzenie limitu na opłatę za zarządzanie powoli staje się faktem. 24. sierpnia opublikowany został projekt  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Na chwilę obecną przewiduje się, że maksymalna wysokość części stałej wynagrodzenia za zarządzanie po 1 stycznia 2019 r., nie powinna przekraczać 3,5 % WAN, przy czym dodatkowo wartość ta powinna być obniżana każdego roku 0,5 %, tak aby 1. stycznia 2022 r. wynieść 2 % WAN, co stanowić będzie wartość docelową.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie zawarta w treści aktualnie procedowanego projektu jest o 1% niższa w stosunku do propozycji ze stycznia tego roku. Wcześniejsze projekty regulacji przewidywały bowiem, że maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie nie powinna przekroczyć, począwszy od 2022 r. wartości 3% WAN.

NADZÓR

Odmowa udzielenia zezwolenia Everest TFI na prowadzenie działalności

Na 401. posiedzeniu KNF, które odbyło się w dniu 21. sierpnia, Komisja ponownie odmówiła wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez Everest TFI. Przypomnijmy, iż postępowanie spółki w przedmiocie udzielenia zezwolenia prowadzone było przez okres kilku lat i stało się ono podstawą do wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzeczenia nakazującego Komisji wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Komisja odmawiając udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie działalności oparła swoje rozstrzygnięcie na ustaleniu m.in. iż „Wnioskodawca nie gwarantuje ostrożnego i stabilnego zarządzania funduszami inwestycyjnymi w sytuacji braku możliwości skorzystania z bezpośredniego wsparcia ze strony swoich akcjonariuszy.” Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=62624&p_id=18

 

Cztery postępowania przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A.

21. sierpnia 2018 r. w opublikowanym przez siebie komunikacie, Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wszczęciu „czterech postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia na Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie kar pieniężnych, na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.), w związku z pełnieniem przez Raiffeisen Bank Polska SA funkcji depozytariusza i likwidatora funduszy inwestycyjnych.

Źródło: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_ws_Raiffeisen_Bank_Polska_SA_62622.pdf

ZMIANY WŚRÓD TOWARSZYSTW

ALTUS TFI

Na koniec sierpnia, Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek prokuratury zatrzymało byłego Prezesa oraz Członka Zarządu Altus TFI. Zarzut prokuratury to „wyrządzenie spółce GetBack w okresie od października 2016 r. do początku sierpnia 2017 r. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, szacowanej obecnie na kwotę co najmniej 160 mln zł”. Zatrzymanie odbiło się szerokim echem na samej spółce Altus TFI S.A. – jej notowanie na warszawskiej giełdzie potaniały w ciągu jednego dnia aż o ponad 30 procent.  

SKARBIEC TFI – TRIGON TFI

Skarbiec TFI oraz Trigon TFI podpisały umowę o strategicznej współpracy w zakresie zarządzania funduszami kapitałowymi. Skarbiec TFI przejmie zarządzanie portfelami wybranych funduszy Trigon TFI i będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z funduszami rynku kapitałowego. Do Skarbca w pierwszej kolejności trafi pięć FIZ-ów. Umowa strategiczna ma być odpowiedzią na postępującą konsolidację na rynku, która wynika z konieczności dostosowania się do zmian regulacyjnych oraz wzrostu konkurencyjności. Jak zastrzeżono w komunikacie – fundusze sekurytyzacyjne zostaną pod zarządzeniem Trigon TFI.

ZMIANY OSOBOWE

EQUES INVESTMENT TFI

Do zespołu Eques TFI od września dołączył Krzysztof Cesarz, który obejmie stanowisko Dyrektora zespołu akcji. Wcześniej, od 2008 roku, związany z Ipopema TFI kolejno na stanowiskach analityka, zarządzającego oraz dyrektora zespoły akcji. Pozyskanie zarządzającego związane jest z planami TFI dotyczącymi rozbudowy oferty funduszy rynkowych, m.in. o fundusze inwestujące poza Polską.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

TFI PZU

W trakcie konferencji prasowej Grupy PZU poinformowano o nowej platformie internetowej do sprzedaży funduszy inwestycyjnych. MojePZU ma ruszyć jeszcze w październiku tego roku. Początkowo będzie obsługiwać fundusze z oferty TFI PZU, ale docelowo będzie można znaleźć na niej „jak najszerszą gamę produktów”. Zasygnalizowano również, że w niedługim czasie dowiemy się więcej o funduszach pasywnych, które mają wzbogacić ofertę towarzystwa.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

 

warsztaty_wierzytelnosc-12

BACK                                                HOME                                              NEXT

 

No Comments

Leave a Comment