Podsumowanie miesiąca – czerwiec

Podsumowanie miesiąca – czerwiec

 

LEGISLACJA

Nowelizacja UFI

15 czerwca na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, której celem jest zapewnienie skutecznego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 28.12.2017, str. 35).

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 28 grudnia 2017 r. i zacznie być stosowane, podobnie jak i projektowana ustawa, od 1 stycznia 2019 r.

ORZECZENIA

EVEREST TFI przeciwko KNF

Choć wyrok w omawianej sprawie zapadł pod koniec maja, to informacje na temat sporu pomiędzy EVEREST TFI a KNF trafiły do publicznej wiadomości w czerwcu.

Postępowanie, jakie toczyło się pomiędzy stornami przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczyło rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze TFI.

W wyniku rozpoznania sprawy, WSA w Warszawie uznał, iż KNF postępowanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia EVEREST TFI prowadziła w sposób przewlekły, przy czym przewlekłość ta nie stanowiła rażącego naruszenia prawa. Wraz z wydaniem wyroku Sąd zobowiązał Komisję do wydania decyzji w sprawie EVEREST TFI w terminie 30 dni.

Aktualnie nie dysponujemy widzą, czy omawiany wyrok został zaskarżony. Z informacji prasowych wynika, iż aktualnie o zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze TFI ubiega się 9 podmiotów.

ZMIANY OSOBOWE

AGIOFUNDS TFI

Z AgioFunds TFI odszedł Bartosz Arenin, odpowiedzialny za Agio Agresywny Spółek Wzrostowych. Na jego miejsce Towarzystwo zatrudniło Jakuba Bentke – doświadczonego zarządzającego, związanego z rynkiem kapitałowym od 1995 r. Jakub Bentke wcześniej związany był  m.in. z PKO /Credit Suisse TFI, Grupie PZU, Skarbiec TFI oraz KBC TFI. Zarządzający razem z Wojciechem Juroszkiem będą odpowiedzialni za fundusze akcyjne TFI.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

TFI PZU

W ślad za zmianami w zespole zarządzających TFI PZU, o których pisaliśmy w podsumowaniu stycznia https://fispoland.com/2018/02/07/podsumowanie-miesiaca-styczen/ polityka inwestycyjna funduszy dłużnych oferowanych przez Towarzystwo przejdzie „lifting”. Z informacji prasowych wynika, że aktualnie zespół inwestycyjny TFI PZU tworzy „zunifikowany model scoringowy”, który pozwoli ocenić ciekawe kierunki inwestycyjne. Kierunki, którym przygląda się Towarzystwo to poza regionem CEMEA, również Azja oraz Ameryka Łacińska. Dodatkowo, oferta Towarzystwa ma zostać rozwinięta również pod katem polskich obligacji korporacyjnych.

PEKAO TFI

Po zmianach właścicielskich, Pekao TFI otwiera się na współpracę z firmami inwestycyjnymi z zagranicy, którą zaczęło od tuzów rynkowych takich jak: Schroders, BlackRock, JP Morgan AM, PIMCO czy Goldman Sachs AM. Do nich, w przyszłości mają dołączyć także mniej znane instytucje. Z informacji, jakie czytamy w prasie, dowiadujemy się, że Towarzystwo posiada do dyspozycji platformę, która daje duże możliwości inwestycyjne. Pekao TFI zapowiedziało również zmiany w ofercie produktowej, które będą skupiać się głównie na łączeniu subfunduszy.

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

PKO TFI

4 czerwca br. dobiegło końca połączenie PKO TFI oraz GAMMA TFI (dawniej KBC TFI). Jest to pierwsza akwizycja tego typu w grupie PKO BP. Dodatkowo, towarzystwo utworzyło fundusz venture capital w formule niepublicznego FIZAN. Nowy fundusz będzie dysponował kwotą 200 mln zł, które będzie inwestował w fintechy. Fundusz VC będzie opierał się na dwóch subfunduszach: finansowym i strategicznym. Jeden z subfunduszy będzie inwestował w spółki większościowo, by docelowo włączyć je w struktury banku. Drugi będzie prowadził klasyczną politykę inwestowania w mniejszościowe pakiety.

SKARBIEC TFI

15 czerwca Murapol sprzedał akcje spółki Skarbiec Holding na rzecz spółki Aoram. Inwestorzy skupieni wokół tej ostatniej są powiązani kapitałowo z grupą Trigon. Negocjacje prowadzone były od początku stycznia br. Powodem sprzedaży podanym przez Murapol do publicznej wiadomości, była chęć uporządkowania aktywów i przygotowania do IPO.

ALTUS TFI

8 czerwca br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy ALTUS TFI a Esaliens TFI dotyczące przejęcia tego drugiego przez ALTUS TFI. Jeśli proces przejęcia zakończy się sukcesem, giełdowe TFI będzie zarządzać aktywami netto o równowartości ponad 20 mld zł. Towarzystwo ma już doświadczenie w tego typu transakcjach. Wcześniej przejęło BPH TFI (obecnie Rockbridge TFI) oraz SKOK TFI. Dzięki przejęciu Esaliens TFI osiągnięty zostanie efekt skali oraz synergii. Połączenie planowane jest jeszcze w 2018 r. Po finalizacji, TFI mają zachować dotychczasowe brandy.

WYDARZENIA BRANŻOWE

14 czerwca br. odbyła się XIII edycja Forum Funduszy organizowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W trakcie konferencji poruszane zostały zagadnienia związane m.in. z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, proporcjonalności regulacyjnej na rynku funduszy inwestycyjnych oraz etyki na rynku finansowym.

INNE

ALTUS PUBLIKUJE „BIAŁĄ KSIĘGĘ”

Jak czytamy w komunikacje dostępnym na stornie TFI „w związku z pojawiającymi się w mediach nieuprawnionymi insynuacjami wymierzonymi w dobre imię ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (…), a dotyczącymi transakcji kupna, a następnie sprzedaży firmie GetBack SA (…) akcji spółki EGB Investments SA (…)”, Towarzystwo postanowiło opublikować szczegółowy przebieg przedmiotowej transakcji.

Jak napisano w treści komunikatu, jego celem jest „ucięcie spekulacji pozbawionych podstaw i podkreślenie, iż ALTUS zawsze działa w zgodzie z wymogami prawa, zasadami dobrych praktyk rynkowych i w interesie swoich inwestorów.”

W INVESTMENTS BEZ LICENCJI

Na 396. posiedzeniu, w dniu 26. czerwca br., Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła jednogłośnie o odebraniu W Investments S.A. w likwidacji  zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Jak napisano w komunikacie z posiedzenia, w sprawie „ziściła się przesłanka, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. podmioty posiadające bezpośrednio akcje Domu Maklerskiego W Investments SA w likwidacji reprezentujące łącznie co najmniej 10% ogólnej liczby głosów nie zapewniają właściwego prowadzenia przez Dom Maklerski W Investments SA w likwidacji działalności maklerskiej.

Komisja wskazała również, iż wymierzona przez nią sankcja ma stanowić „wyraźny sygnał dla pozostałych podmiotów należących do grupy podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, że zapewnienie przez akcjonariuszy domu maklerskiego właściwego prowadzenia przez niego działalności maklerskiej, a także zapewnienie transparentności pochodzenia kapitału na nabycie akcji domu maklerskiego, jego legalności i stabilności są w opinii organu nadzoru istotne.” 

 

Happy

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment