Przegląd regulacyjny

Przegląd regulacyjny

Ostatnia prosta do rozpoczęcia obowiązywania RODO

Aneksowanie umów w zakresie dotyczącym przetwarzania danych, przegląd systemów IT, szacowanie ryzyka pod kątem ochrony prywatności, opracowanie nowych treści klauzul informacyjnych to tylko niektóre z obowiązków związanych z dostosowaniem do RODO. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25. maja, czyli za niecałe dwa tygodnie.  

Ważny wyrok WSA w Warszawie

25. kwietnia przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł ważny wyrok dotyczący wykładni art. 104 ustawy o funduszach. Przepis ten wprowadza ograniczenia dotyczące maksymalnego zaangażowania w papiery wartościowe uprawniające do wykonywania prawa głosu w organach ich emitenta. Kwestią istotną z punktu widzenia praktyki było ustalenie, czy limit, o którym mowa w art. 104 należy odnieść do zaangażowania całego FIO, czy też powinien być on ustalany odrębnie dla każdego z subfunduszy. Zdaniem sądu oraz Komisji Nadzoru Finansowego, która była stroną postępowania, limit ten powinien być ustalany w stosunku do zaangażowania całego funduszu. Jak wskazano w komunikacie opublikowanym na stronie KNF: „… w ustnych motywach rozstrzygnięcia podkreślono, że nie ma podstaw do przyjęcia takiego rozumienia art. 104 ustawy, wywołującego skutek eliminacji ograniczenia inwestycyjnego przewidzianego tym przepisem. Stany posiadania papierów wartościowych poszczególnych subfunduszy nie mogą przekraczać w sumie stanu posiadania otwartego funduszu inwestycyjnego dozwolonego ustawą.” (Komunikat dotyczący wyroku WSA w sprawie limitów inwestycyjnych z dnia 4 maja 2018 r. ). Wyrok jest nieprawomocny.

Nowy AML

Choć działania mające na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do wymogów IV Dyrektywy dopiero co się zakończyły, to na szczeblu unijnym trwają już prace nad V dyrektywą. Jednym z kluczowych obszarów, który zostanie uregulowany w V Dyrektywie jest obrót walutami wirtualnymi. Polska ustawa dostosowująca krajowy porządek prawny do wymogów IV Dyrektywy, poza kilkoma uregulowaniami szczególnymi, wejdzie w życie w dniu 13 lipca tego roku.

Czas na dostosowanie do MiFID II

Trzy i sześć miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej, tyle co do zasady wynoszą terminy na dostosowanie działalności TFI oraz funduszy do wymogów implementowanej dyrektywy MiFID II. W tym czasie należy m.in. dostosować statuty oraz uregulować kwestie związane z przyjmowaniem i przekazywaniem zachęt. Upływ trzy i sześciomiesięcznych terminów na dostosowanie nastąpi odpowiednio w drugiej połowie lipca oraz października tego roku.

Niecały miesiąc do złożenia wniosków o powierzenie zarządzania

Wejście w życie w 2016 roku zmiany ustawy o funduszach dostosowującej polski porządek prawny do dyrektywy ZAFI wprowadziło do polskiego porządku prawnego instytucję alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Jednym ze skutków zmiany stanu prawnego jest obowiązujący dziś wymóg uzyskania zgody na zawarcie umowy powierzenia zarządzania portfelem funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych lub jego częścią, w przypadku, gdy do powierzenia takiego dochodzi w trybie art. 46 ust. 3a UFI.

Warto pamiętać, że przepisy przejściowe wymóg uzyskania zgody na powierzenie zarządzania wprowadziły również w stosunku do struktur, w ramach których do powierzenia doszło przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. W takim przypadku wystąpienie z wnioskiem  o wyrażenie zgody na powierzenie zarządzania powinno nastąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, to jest do 4. czerwca tego roku. Dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, które mają w swojej ofercie tego typu fundusze jest to ostatnia prosta na sprostanie komentowanemu wymogowi. Co ważne, do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku podmiot, któremu towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach. W okresie tym podmiot ten nie może jednak powierzać dalszych czynności innemu podmiotowi.

Więcej o powierzeniu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią już wkrótce na www.fispoland.com .

 

Krzysztof Szachogłuchowicz

Wiceprezes zarządu Fund Industry Support, radca prawny

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment