Wczesnowiosenny przegląd regulacyjny

Wczesnowiosenny przegląd regulacyjny

Od ostatnich kilku tygodni można zaobserwować wytężoną aktywność polskiego prawodawcy. W efekcie tych działań, w najbliższych miesiącach podmioty zaangażowane w obsługę funduszy inwestycyjnych czeka dużo pracy związanej z dostosowaniem do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego. Oto przegląd najważniejszych regulacji, których wejście w życie planowane jest w najbliższym czasie:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

8. marca Senat przyjął ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uchwalenie ustawy odbyło się bez poprawek. Nowy akt implementuje do polskiego porządku prawnego postanowienia IV Dyrektywy AML. W przypadku podpisania ustawy przez prezydenta, wejdzie ona w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy o obrocie oraz niektórych innych ustaw

1. marca ustawa implementująca do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy MiFID II uchwalona została do Sejm. Nową regulację czeka jeszcze rozpatrzenie przez izbę wyższą parlamentu oraz Prezydenta. Większość postanowień ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych

Równolegle do prac nad ustawą implementującą dyrektywę MiFID II, prowadzone są prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do niej. Projekt jednej z najważniejszych regulacji – rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 znajduje się aktualnie w fazie opiniowania.

Nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Choć rozporządzenie o ochronie danych osobowych, którego obowiązek stosowania rozpocznie się w dniu 25. maja, wywiera bezpośredni skutek, konieczne jest dokonanie reformy przepisów o ochronie danych osobowych również na szczeblu krajowym. Najnowszy projekt ustawy, która zastąpi aktualnie obowiązujące regulacje w dniach 7-9 marca był przedmiotem prac komisji prawniczej działającej przy Rządowym Centrum Legislacji.

Termin na zgłaszanie uwag dobiega końca

15. marca upływa termin na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z założeniami, ustawa ma wejść w życie z dniem 1. października 2018 r., zaś pierwsze pracownicze plany kapitałowe mają ruszyć z początkiem 2019 r.

Nowelizacja ustawy o nadzorze

Nowelizacja zasad prowadzenia działalności dotyczy nie tylko instytucji finansowych, ale również organu nadzoru. Rozpoczęte pod koniec zeszłego roku prace nad zmianą ustawy o nadzorze aktualnie znajdują się na etapie opiniowania. Jak napisano w uzasadnieniu, projekt nowych regulacji przewiduje między innymi „wprowadzenie rozwiązań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy internetowe”.

Krzysztof Szachogłuchowicz

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment