Trzy zmiany oraz nowy tekst jednolity

Trzy zmiany oraz nowy tekst jednolity

Większość uczestników rynku, co zupełnie zrozumiałe, wyczekuje aktualnie zakończenia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o funduszach, które to prace prowadzone są w związku z inkorporacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy MiFID II. Warto jednak mieć na uwadze, że ustawa o funduszach inwestycyjnych od początku roku zmieniła się już trzykrotnie, a także doczekała się ona nowego tekstu jednolitego. Dziś kilka słów na ten temat.

10. stycznia 2018 r.

Nowy tekst jednolity ustawy wprowadzony został do obrotu prawnego w drodze obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017 r. Obwieszczenie to opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw w dniu 10 stycznia 2018 r pod pozycją 56, dlatego też aktualnie prawidłowy zapis publikatora UFI przedstawia się w sposób następujący: (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 56 z późn. zm.).

13. stycznia 2018 r.

Trzynastego stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany do ustawy o funduszach wprowadzone ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2491). Modyfikacja UFI polegała na zastąpieniu dotychczasowego art. 281 ust. 1 pkt 2 nowym brzmieniem i związana była ona z rozszerzeniem przesłanek uprawniających organy Krajowej Administracji Skarbowej do wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Do 13. stycznia organy Krajowej Administracji Skarbowej uprawnione były do występowania o przekazanie tego typu danych tylko w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, jeżeli przekazanie tego typu danych oceniano jako niezbędne w toczącym się postępowaniu.

W skutek zmiany, która weszła w życie dnia 13. stycznia 2018 r., organy Krajowej Administracji Skarbowej mogą dodatkowo żądać przekazania informacji stanowiących tajemnicę zawodową „…jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub przestępstwom skarbowym, ich wykrycia albo ustalenia ich sprawców i uzyskania dowodów ich popełnienia, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ich równowartości – w zakresie, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)”.

27. stycznia 2018 r.

Kolejne zmiany do ustawy o funduszach inwestycyjnych również dotyczyły tajemnicy zawodowej i stanowiły one pochodną utworzenia w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura Nadzoru Wewnętrznego. Na mocy zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 106), podmiotem uprawnionym do żądania przekazania informacji stanowiących tajemnicę zawodową został Inspektor Nadzoru Wewnętrznego. Podstawę do żądania przekazania informacji stanowi dodany do UFI art. 281 ust. 1 pkt 15.

1. lutego 2018 r.

Ostatnia z opisywanych zmian weszła w życie w dniu 1. lutego i podobnie, jak dwie wyżej wymienione nowelizacje dotyczyła ona modyfikacji katalogu podmiotów uprawnionych do żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową. Na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 138), do żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę zawodową w miejsce Biura Ochrony Rządu uprawniona została Służba Ochrony Państwa. Przyczyną komentowanej zmiany było zastąpienie BOR nową instytucją. W wyniku opisywanej nowelizacji modyfikacji uległa treść art. 281 ust. 1 pkt 8 UFI.

Krzysztof Szachogłuchowicz

21.02 szkolenie rodo

 BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment