Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych

Omówienie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych

12 stycznia bieżącego roku, wraz z przekazaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakończył się etap prac rządowych nad implementacją MiFID II, w ramach przysługującej Radzie Ministrów inicjatywy ustawodawczej. Od tego dnia dalsze czynności związane z implementacją nowych przepisów prowadzone będą w toku prac parlamentarnych. Poniżej prezentujemy zestawienie kluczowych informacji dotyczących projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o funduszach inwestycyjnych przygotowane przez Kancelarię Snażyk Granicki.

Wprowadzenie

Trwające od marca zeszłego roku (data opublikowania pierwszego projektu ustawy) prace prowadzone w ramach Rządowego Centrum Legislacji nad implementacją MiFID II zaowocowały opracowaniem pakietu regulacji, na który składa się projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz projekty rozporządzeń wśród których wymienić można kilka aktów o charakterze wykonawczym do ustawy o funduszach inwestycyjnych. Należą do nich:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Projekt pierwszego rozporządzenia jest nową regulacją, która nie funkcjonowała wcześniej w obrocie prawnym. Projekty dwóch pozostałych aktów docelowo zastąpią przepisy aktualnie obowiązujące.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie FIO i SFIO

Rozporządzenie określa maksymalną wysokość wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym. Na chwilę obecną przewiduje się, że maksymalna wysokość części stałej wynagrodzenia za zarządzanie po 1 stycznia 2019 r., nie powinna przekraczać 4,5 % WAN, przy czym dodatkowo wartość ta powinna być obniżana każdego roku 0,5 %, tak aby 1. stycznia 2022 r. wynieść 3 % WAN, co stanowić będzie wartość docelową.

Rozporządzenie wejście w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Zasady prowadzenia działalności przez dystrybutorów

Zgodnie z założeniami nowych regulacji, aktualnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 23 marca 2017 r., zastąpione zostanie przez nowe rozporządzenie w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów.

Wejście w życie rozporządzenia planowane jest po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że dystrybutorzy prowadzący działalność przed dniem jego wejścia w życie obowiązani będą dostosować się do wymogów określonych w § 19 (obowiązek opracowania i wdrożenia procedury zapobiegającej ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową) oraz § 20 (obowiązku wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego)  w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Tryb i warunki prowadzenia działalności przez TFI

Wejście w życie nowych regulacji nie pozostanie również bez wpływu na kluczowe przepisy wykonawcze z punktu widzenia TFI. Chodzi tu o rozporządzenie w sprawie trybu i warunków prowadzenia działalności. Aktualnie obowiązujące regulacje zawarte w akcie z dnia 20 lipca 2017 r. zastąpione zostaną nowymi przepisami.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Prawodawca w opublikowanym projekcie przewidział trzymiesięczny termin na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych wymogów.

Podsumowanie

Choć aktualny etap prac nad nowymi regulacjami zarówno na szczeblu ustawowym, jak i w odniesieniu do rozporządzeń wykonawczych pozwala przypuszczać, że w toku dalszych czynności projekty te podlegać będą modyfikacjom, to już teraz warto określić kierunki zmian związane z wejściem w życie przedmiotowych przepisów. Działanie takie z pewnością ułatwi ich wdrożenie.

Warto również zwrócić uwagę na to, że zgodnie z projektowanym art. 32 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 9 oraz art. 48a UFI obowiązywać będą do czasu zastąpienia ich nowymi regulacjami, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

 

logo_SG_ok

 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment