Sierpień upłynął spokojnie

Sierpień upłynął spokojnie

W sierpniu dokonało się kilka zmian kadrowych; pojawiły się też informacje o pierwszych planach Towarzystw na nadchodzącą jesień oraz nowych produktach. Pod koniec miesiąca sprzedano 100% akcji BPH TFI.

LEGISLACJA

29 sierpnia przekazany został do opiniowania projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego. Głównym założeniem tego aktu jest umożliwienie pracodawcom będącym instytucjami finansowymi weryfikacji niekaralności kandydatów do pracy. Co do zasady odbywać ma się to w drodze oświadczenia składanego przez daną osobę. Projektowana ustawa dopuszcza również możliwość weryfikacji prawdziwości oświadczenia poprzez żądanie przez pracodawcę przedłożenia oryginału lub kopii wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego. Odmowa przedłożenia takiego dokumentu lub skazanie za określone przestępstwo, mogą stanowić przyczynę nienawiązania stosunku pracy. Zdaniem autorów projektu ustawy ma na celu „ umożliwienie podmiotom sektora finansowego prowadzenie bardziej rozważnej polityki kadrowej, co w związku ze szczególnym charakterem tego sektora przejawiającym się w doniosłym wpływie na interesy zarówno jednostkowe,  jak i stabilność polskiej gospodarki, niewątpliwie leży w interesie społecznym. Możliwość zażądania informacji pozwoli na ocenę wiarygodności kandydata do pracy i przyczyni się do zapobieżenia zatrudnianiu osób, które mogą stanowić potencjalne źródło nadużyć, co w konsekwencji powinno skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa usługobiorców otrzymujących usługi od podmiotów sektora finansowego”.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302300/katalog/12455164#12455164

ZMIANY OSOBOWE

PKO TFI

Od 1 września br. Łukasz Kwiecień został powołany na stanowisko wiceprezesa PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, gdzie będzie odpowiedzialny za sprzedaż. Związany z branżą od ponad 25 lat, wcześniej w BPS TFI. W latach 2012-2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w TFI PZU SA. W latach 2005-2011 był dyrektorem komunikacji inwestycyjnej w Pioneer Pekao Investment Management.

Dotychczasowy wiceprezes PKO TFI, Radosław Kiełbasiński z dniem 14 września br. obejmie funkcję wiceprezesa w PKO BP Bankowy PTE.

SKARBIEC TFI

Z dniem 01.10.2017 r. Prezesem Skarbiec TFI zostanie Ewa Radkowska – Świętoń, która zastąpi na tym miejscu Marka Rybca. Ewa Radkowska – Świętoń pracę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 1995 r. jako analityk akcji w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego.  Następnie była związana z ING Investment Management Polska, Aviva Investors Polad oraz Nationale Nederlanden PTE.

 

podsumowanie rynek funduszy

ZMIANY WŚRÓD TOWARZYSTW

BPH TFI

ALTUS Agent Transferowy, spółka zależna od ALTUS TFI, przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł. Wartość ceny sprzedaży może ulec zmianie. W dniu 30.08.2017 Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie transakcji.

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT POLAND TFI

Towarzystwo poinformowało o planach związanych z  zachęceniem Polaków do systematycznego oszczędzania w ramach specjalnego Programu Systematycznego Oszczędzania (PSO). W czwartym kwartale tego roku planuje również uruchomić platformę do zakupu jednostek uczestnictwa online, która ma przyciągnąć młodych klientów. Dodatkowo, Towarzystwo przygląda się rynkowi fintech, big-data, czy sztucznej inteligencji w celu potencjalnej akwizycji.

PRODUKTY

TFI BGK

TFI BGK wraz z PFR Ventures uruchomiły pierwszy fundusz funduszy, inicjujący tworzenie segmentu CVC ( Corporate Venture Capital) w Polsce – PFR NCBR CVC. Fundusze CVC będą inwestować w spółki technologiczne w fazie wzrostu oraz ekspansji. Planowane jest utworzenie od 6 do 9 funduszy CVC o łącznej kapitalizacji ponad 400 mln zł. Każdy fundusz będzie opierał się na kapitale prywatnym, stanowiącym nie mniej niż 50%.

TRIGON TFI

GetBack S.A. zawarł umowę ramową z Trigon TFI, która zakłada obsługę na wyłączność portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.

Źródła: Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami, Ministerstwo Finansów, Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Business Insider Polska, Analizy Online, ISBnews, PAP, strony internetowe TFI.

Zespół FIS

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment