Nowości produktowe października

Nowości produktowe października

 

Informacje dotyczące planowanego opodatkowania FIZ zapewne znacząco wpłyną na politykę produktową TFI. A jakie fundusze powstały w minionym miesiącu gdy o nowych zasadach podatkowych jeszcze nic nie było wiadomo?

 

 

Październik jest kolejnym po wrześniu miesiącem, w którym oferta produktowa krajowych TFI powiększyła się o niewielką liczbę nowych funduszy.

 

Do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wpisano raptem 5 nowych produktów, z czego cztery to niepubliczne fundusze zamknięte, zaś jeden nowy subfundusz powiększył parasolowy FIO. Zauważalne jest, że tegoroczni liderzy w liczbie uruchamianych nowych funduszy w ostatnich miesiącach wyraźnie zmniejszyli dotychczasowe tempo. Informacje dotyczące planowanego opodatkowania FIZ zapewne znacząco wpłyną na politykę produktową TFI. Oczywiście trudno do końca przewidzieć jakie będą krótko- i długoterminowe skutki opodatkowania FIZ, ale niekorzystne dla rynku rozstrzygnięcie ustawowe ww. kwestii prawdopodobnie spowoduje, że w kolejnych miesiącach liczba nowych funduszy ulegnie istotnej redukcji, a fundusze zamknięte przestaną cieszyć się zainteresowaniem klientów i dystrybutorów.

 

 

FUNDUSZE NIEPUBLICZNE

Póki co na rynku pojawiają się w dalszym ciągu nowe niepubliczne FIZ czego przykładem jest kolejny produkt Money Makers TFI. Strategia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Metali Szlachetnych zakłada uzyskanie pozytywnych stóp zwrotu poprzez wykorzystanie ekspozycji na rynek metali szlachetnych. Fundusz inwestuje w instrumenty pochodne, których instrumentami bazowymi są metale szlachetne (głównie złoto, srebro, platyna, pallad), jak również tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których stopa zwrotu jest uzależniona od kształtowania się cen metali szlachetnych. Fundusz może inwestować: do 100% w fundusze indeksowe, do 100% posiadać ekspozycję na waluty, do 100% w instrumenty pochodne.

 

 

FUNDUSZE DETALICZNE

Jeśli chodzi o fundusze dla klientów detalicznych jedynym październikowym rodzynkiem jest subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny. Jego aktywa są lokowane w akcje spółek, w szczególności pochodzących z państw Unii Europejskiej i USA, które są beneficjentami zachodzących na świecie zmian demograficznych będących przedstawicielami branż takich jak: medycyna, ochrona zdrowia, biotechnologia, podróże, czy dobra konsumenckie a także w kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji. Aktywa subfunduszu są także lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których główną kategorię lokat stanowią ww. instrumenty finansowe. Całkowita wartość inwestycji w ww. kategorie lokat nie może być niższa niż 60% wartości aktywów subfunduszu. Podstawowymi kryteriami doboru lokat są analiza fundamentalna i portfelowa. Benchmark stanowi indeks WIG w 35%, indeks MSCI ACWI USD w 55% i WIBID overnight w 10%.

 

Wykaz wszystkich nowych i zmieniających nazwę funduszy w październiku:

 

 

Z uwagą będziemy obserwować listopad po kątem nowości produktowych. Wciąż na rejestrację oczekują 3 nowe subfundusze utworzone w ramach mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, już w tym miesiącu w rejestrze KNF pojawił się wpis dotyczący nowego subfunduszu dłużnego zarządzanego przez TFI PZU. Są to rozwiązania typu otwartego, nie mniej największe zainteresowanie budzić będzie kwestia uruchamiania nowych FIZ w obliczu ich planowanego opodatkowania od 2017 r.

 

Źródła: KNF, strony internetowe TFI

 

Hubert Łukasiewicz

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment