Legal alert – FIZ będą opodatkowane CIT?

Legal alert – FIZ będą opodatkowane CIT?

 

W dniu wczorajszym poznaliśmy propozycję zmian w ustawie o podatku dochodowym, które skutkować mają opodatkowaniem FIZów. Poniżej główne założenia projektu ustawy.

 

 

Poselski projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

 

W dniu 31 października 2016 r. został opublikowany poselski projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Projekt”) odnoszący się bezpośrednio do opodatkowania funduszy inwestycyjnych.

 

Celem Projektu jest zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez:

 

  • objęcie polskich funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zwolnieniem przedmiotowym – zamiast zwolnienia podmiotowego – obejmującym dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających, przy czym w przypadku SFIO wyłączone spod zastosowania zwolnienia zostaną te fundusze, w których zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych inwestorzy zdecydowali o przyjęciu zasad inwestowania właściwych dla FIZ;

     

  • objęcie analogicznym zwolnieniem przedmiotowym zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO;

     

  • objęcie przepisami ustawy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

 

Projektowane zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmierzają do objęcia podatkiem dochodowym FIZ, niezależnie od rodzaju FIZ i sposobu jego wykorzystania (przeznaczenia).

 

Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu:

„Przyjęty model opodatkowania dochodów z inwestycji poprzez fundusze inwestycyjne wywołuje negatywne skutki, przede wszystkim w obszarze działania krajowych FIZ. Fundusze tego typu stanowią jeden z podstawowych elementów budowania struktur planowania podatkowego z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych (głównie transparentnych podatkowo), poprzez umiejscawianie FIZ w łańcuchu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i transferowanie dochodów z tej działalności, w zdecydowanej części, do FIZ.”

 

Zgodnie z Projektem ustawa wejdzie w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Projekt dostępny jest pod tym linkiem.

 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment