Koniec wakacji – nowości produktowe w sierpniu

Koniec wakacji – nowości produktowe w sierpniu

 

Tegoroczny sierpień na pewno nie będzie się kojarzyć z wakacyjnym zastojem w uruchamianiu nowych funduszy przez krajowe TFI. Wiele z nich pomimo pełni okresu urlopowego zdecydowało się na zaproponowanie klientom nowych strategii inwestycyjnych, nastąpiły też liczne zmiany w istniejącej już ofercie.

 

Do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego wpisano łącznie 26 nowych funduszy i subfunduszy, w tym 1 publiczny FIZ oraz 8 funduszy/subfunduszy SFIO.

 

 

FUNDUSZE NIEPUBLICZNE

 

Jeśli chodzi o sierpniowe nowości działające jako niepubliczne FIZ to warto wspomnieć o następujących funduszach:

 

 

COPERNICUS CAPITAL TFI

 

Value Fund Poland Activist FIZ zarządzany jest przez Pawła Klimkowskiego i Eryka Karskiego we współpracy z Copernicus Capital TFI. Strategia tego autorskiego rozwiązania przewiduje skupowanie akcji z rynku lub od inwestorów finansowych i wychodzenie z poczynionych inwestycji po kilku latach poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu, funduszowi typu private equity lub przez giełdę. W portfelu funduszu znajdą się głównie spółki, których realna wartość aktywów i potencjał w obszarze podstawowej działalności jest znacznie wyższy niż ich wycena giełdowa. Jednocześnie zarządzający zamierzają prowadzić aktywną działalność jako akcjonariusze lub członkowie rad nadzorczych spółek wchodzących w skład portfela funduszu;

 

 

MONEY MAKERS TFI

 

Kolejny fundusz wierzytelności będący wynikiem współpracy Money Makers TFI i Pragma Inkaso to Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso NS FIZ. Strategia funduszu zakłada nabywanie portfeli wierzytelności o charakterze biznesowym (wierzytelności korporacyjne i SME), głównie należności nabywane są od banków w stosunku do przedsiębiorców z sektora MSP, w tym należności zabezpieczone rzeczowo (np. hipotecznie). Zarządzający dąży do osiągnięcia stopy zwrotu z inwestycji w certyfikaty wyniesie nie mniej niż 5% rocznie;

 

 

IPOPEMA TFI

 

Ipopema Global Profit Absolute Return FIZ to fundusz typu absolute return, którego konstrukcja zbliżona jest do funduszy aktywnej alokacji. Udział akcji w portfelu, zarówno spółek polskich, jak i zagranicznych, może wynosić od 0 do 100%, w zależności od sytuacji rynkowej. Pozostała część aktywów lokowana jest w obligacje skarbowe i korporacyjne. Obie części portfela zarządzane są tak, aby osiągać dodatnie stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Opłata za zarządzanie składa się z dwóch części: stałej max. 2,9% rocznie oraz zmiennej uzależnionej od wyników (20% dochodu ponad dwukrotność WIBOR 6M rozliczanej kwartalnie);

 

 

AMUNDI POLSKA TFI

 

Amundi Silver Age FIZ to tematyczny fundusz akcyjny, który odwzorowuje politykę inwestycyjną funduszu CPR Silver Age oferowanego na wielu rynkach przez wybrane podmioty wchodzące w skład grupy Amundi. Fundusz inwestuje w spółki europejskie, na których wycenę największy wpływ ma trend starzejących się społeczeństw. Chodzi głównie o spółki farmaceutyczne, producentów wyposażenia medycznego i sprzętu do rehabilitacji, czy też firmy oferujące opiekę medyczną. W portfelu funduszu znajdą się również akcje spółek branż związanych ze sposobami spędzania wolnego czasu, motoryzacją ale także z inwestowaniem wolnych środków.

 

 

FUNDUSZE DETALICZNE

 

Oferta funduszy kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców poszerzyła się o następujące rozwiązania:

 

 

PKO TFI

 

PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ jest funduszem absolutnej stopy zwrotu, który inwestuje głównie w wyselekcjonowane akcje spółek z regionu szeroko pojętej Europy Wschodniej i Zachodniej. Założeniem funduszu jest generowanie dodatnich stóp zwrotu w każdych warunkach rynkowych. Zarządzający ma sporą elastyczność w zajmowaniu pozycji rynkowych na akcjach, dzięki czemu istnieje możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach ich cen. Celem realizacji strategii zarządzający będzie również inwestował w kontrakty terminowe na indeksy giełdowe. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy akcyjnych, fundusz może też inwestować znaczną część środków w instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią punkt wyjścia do inwestycji na rynkach akcji. Strategia ta w początkowej fazie została zaoferowana jako fundusz niepubliczny, jednak biorąc pod uwagę duże zainteresowanie po otrzymaniu zezwolenia KNF zaoferowano ją publicznie, w lipcowej subskrypcji do funduszu zebrano ponad 93 mln zł, planowane są kolejne emisje.

 

 

TFI PZU

 

PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) to subfundusz tematyczny, którego aktywa (min. 50%) będą inwestowane na rynkach akcji spółek branży mediowej, telekomunikacyjnej i technologicznej z całego świata, m.in. z USA, Unii Europejskiej czy też Japonii. Strategia subfunduszu zakłada też możliwość zakupu tytułów uczestnictwa innych funduszy inwestujących w ww. spółki.  Opłata za zarządzanie wynosi 3% rocznie, do tego dochodzi opłata zmienna uzależniona od wyników zarządzania, w wysokości 20% nadwyżki stopy zwrotu nad benchmark: 45% indeks Stoxx Europe 600 Telecommunication TR, 45% indeks Stoxx Europe 600 Media TR i 10%  WIBID O/N.

 

 

MONEY MAKERS TFI

 

Alior Obligacji Światowych to nowy subfundusz Alior SFIO zarządzanego przez Money Makers TFI. Celem subfunduszu jest poszukiwanie atrakcyjnych pod względem dochodowości segmentów rynku dłużnego w danym momencie rynkowym. Subfundusz inwestuje w bardzo szeroką gamę aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych: obligacje skarbowe (do 100%), obligacje korporacyjne (do 100%), np. w obligacje o wysokiej rentowności dające szansę na osiąganie zysków z rynków obligacji przy niskich stopach procentowych w Polsce (obligacje high-yield i obligacje skarbowe z krajów EM), a także w instrumenty pochodne oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne (Europa, Ameryka Północna i Południowa, Azja) i denominowane w walutach obcych.

 

 

AVIVA INVESTORS POLAND TFI

 

Aviva Investors SFIO Lokacyjny lokuje od 25 do 100% aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz od 0 do 75% w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których emitenci posiadają ocenę o charakterze inwestycyjnym przyznaną przez co najmniej jedną z wyspecjalizowanych instytucji ratingowych. Termin zapadalności dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 2,5 roku, a dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu nie będzie dłuższy niż 5 lat, w momencie ich nabycia. Benchmark funduszu: Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency Index. Fundusz uruchomiono z myślą o firmach i inwestorach instytucjonalnych, opłata za zarządzanie wynosi zaledwie 0,25% w skali roku.

 

 

TFI ALLIANZ

 

Towarzystwo, w ramach dalszego rozszerzania oferty produktowej, uruchomiło sześć nowych subfunduszy w ramach Allianz SFIO, działających w formule master-feeder, ale tym razem inwestujących do 100% aktywów w wybrane fundusze zarządzane przez światowego lidera dłużnych strategii inwestycyjnych PIMCO: Allianz PIMCO Global Bond, Allianz PIMCO Global High Yield Bond, Allianz PIMCO Global Investment Grade Corporate Bond, Allianz PIMCO Emerging Local Bond, Allianz PIMCO Emerging Markets Bond, Allianz PIMCO Income. Dzięki nowym subfunduszom inwestorzy mogą inwestować pośrednio w różne rodzaje papierów dłużnych zarówno pod względem emitentów jak i obszarów geograficznych. Równocześnie TFI Allianz dokonało zmian w polityce inwestycyjnej kilku innych subfunduszy, m.in. subfundusz inwestujący w akcje spółek japońskich będzie teraz inwestował w spółki z rynku indyjskiego.

 

 

KBC TFI

 

Całkowitej zmianie uległa też polityka inwestycyjna KBC BETA Dywidendowy SFIO – fundusz od 3 sierpnia br. działa w formule white label jako mBank Fundusz mObligacji SFIO, a zarządzanie jego portfelem zlecono Domowi Maklerskiemu mBanku. To aktywnie zarządzany fundusz obligacyjny, który osiągnięcie celu inwestycyjnego opiera na właściwym doborze papierów dłużnych przedsiębiorstw oraz aktywnym zarządzaniu częścią zainwestowaną w obligacje skarbowe. Fundusz lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe, w szczególności w obligacje skarbowe, korporacyjne i komunalne, przy czym udział obligacji korporacyjnych i komunalnych będzie wynosił nie więcej niż 90% wartości aktywów. Fundusz może lokować do 80% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie obcej.

 

 

Wykaz wszystkich nowych i zmieniających nazwę funduszy w sierpniu:

 

 

Źródła: KNF, www.analizy.pl, strony internetowe TFI

 

Hubert Łukasiewicz

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment