MAR A OBOWIĄZKI PUBLICZNYCH FIZ W ŚWIETLE STANOWISKA KNF

MAR A OBOWIĄZKI PUBLICZNYCH FIZ W ŚWIETLE STANOWISKA KNF

 

Jakie obowiązki wynikające z rozporządzenia MAR ciążą na publicznych funduszach zamkniętych? Kwestie te przybliżają eksperci z Kancelarii SGP Legal.

 

 

ROZPORZĄDZANIE MAR A OBOWIĄZKI PUBLICZNYCH FIZ W ŚWIETLE STANOWISKA KOMISJI NADZWORU FINANSOWEGO

 

W dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR („Rozporządzenie”), które jak wskazano w poprzednim artykule Kancelarii (publikacja w dniu 8 sierpnia br.) ma bezpośrednie zastosowanie do publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tj. których certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”), w piśmie kierowanym do towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI”) z dnia 30 czerwca 2016 r. wyraziła swoje stanowisko, nawiązując do stanowiska z dnia 30 maja 2016 r. w zakresie Rozporządzenia i jego zastosowania do emitentów będących funduszami inwestycyjnymi.

 

We wskazanym piśmie Przewodniczący KNF, przypomina TFI, że Rozporządzenie zastąpiło dyrektywę MAD, która koncentrowała się na instrumentach finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub instrumentach finansowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Zaś Rozporządzenie, zgodnie z dyspozycją art. 2 Rozporządzenia obejmuje: instrumenty finansowe będące w obrocie na rynku regulowanym, wielostronnych platformach obrotu (MTF) lub zorganizowanych platformach obrotu (OTF) oraz wszelkie inne zachowania lub działania, które mogą mieć wpływ na taki instrument finansowy.

 

Dalej, co istotne w stanowisku KNF – Rozporządzenie stosuje się do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, jako emitentów certyfikatów inwestycyjnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia.  Ponadto pamiętać należy, iż Rozporządzenie ma również zastosowanie, gdy certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub są przedmiotem obrotu na MTF, zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF lub są przedmiotem obrotu na OTF.

 

Odnosząc się dalej do definicji emitenta, KNF w swoim stanowisku wskazała, iż w kontekście przesłanki zbywalności papierów wartościowych i jej odniesienia do funduszy inwestycyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („UFI”) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte są papierami wartościowymi wykazującymi cechy zbywalności. Przy czym przepisy Rozporządzenia stosuje się do wszelkich transakcji, zleceń lub zachowań dotyczących wszelkich instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, niezależnie od tego czy takie transakcje, zlecenia, lub zachowania mają miejsce w systemie obrotu.

 

KNF w swoim stanowisku podkreśla, iż odpowiednie przepisy Rozporządzenia, oprócz tego iż mają zastosowanie do publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, znajdują również zastosowanie do TFI, zwłaszcza w kontekście obowiązków adresowanych wobec osób pełniących funkcje kierownicze. Analogicznie, w tym zakresie winny być rozpatrywane osoby pełniące funkcje kierownicze w podmiotach, z którymi TFI zawarło umowę powierzenia, o której mowa w art. 45a ust. 1 UFI, w szczególności w podmiocie, o którym mowa w art. 46 UFI, jeśli osoby te posiadają uprawnienia do podejmowania decyzji o charakterze zarządczym, mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze funduszu (art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia).

 

Ponadto KNF w przedmiotowym stanowisku dokonał wykładni przepisów art. 17, 18 oraz 19 Rozporządzenia, w kontekście odpowiedniej realizacji obowiązków w nich wskazanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

 

Jak już wskazano w poprzednim artykule Kancelarii (publikacja w dniu 8 sierpnia br.) przepisy Rozporządzenia nie zawierają limitu czasowego na upublicznienie informacji poufnej (art. 17 Rozporządzenia). Wobec powyższego emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące, z zastrzeżeniem dopuszczalności opóźnienia podania informacji poufnych do publicznej wiadomości. Wobec przedmiotowego obowiązku wskazać ponadto należy na akapit trzeci tegoż artykułu, bowiem zgodnie z nim przepis ten ma zastosowanie nie tylko do emitentów, których instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, MTF lub OTF lecz również do podmiotów dopiero ubiegających się o dopuszczenie swoich instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub – w przypadku instrumentów będących w obrocie jedynie na MTF lub OTF – emitentów, których instrumenty finansowe zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub OTF lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF.

 

Ponadto, w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, Rozporządzenie wprowadziło istotne zmiany w zakresie sporządzania i prowadzenia list dostępu. Otóż zgodnie z Rozporządzeniem (art. 18) lista dostępu powinna być sporządzona przez emitentów lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz. Wobec przedmiotowego obowiązku, KNF dokonał interpretacji, z uwzględnieniem istniejącej w prawie polskim specyfiki konstrukcji funduszy inwestycyjnych, wskazując iż przepis ten ma bezpośrednie zastosowanie do publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jednak obowiązki ustanowione tym przepisem winny być realizowane przez TFI jako organ funduszu. Zatem listy osób mających dostęp do informacji poufnych powinny dotyczyć osób pełniących funkcje zarządcze, tj.:

 

  • członków zarządu TFI

  • pracowników TFI mających istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu

  • pracowników podmiotów, z którymi TFI zawarło umowę na podstawie art. 45a UFI, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu.

 

 

Z kolei art. 19 Rozporządzenia, do którego odniósła się KNF, stanowi, iż osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane powiadamiają emitenta oraz właściwy organ, o zawieranych na własny rachunek transakcjach dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.  W ocenie KNF wymogami tego przepisu należy objąć także certyfikaty inwestycyjne publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jeśli zaś chodzi o obowiązki związane z tymi transakcjami spoczywają one na tych samych osobach, które zostały wskazane powyżej, przy okazji określania zakresu podmiotowego list dostępu, przy czym w zakresie:

 

  • pracowników podmiotów, z którymi TFI zawarło umowę na podstawie art. 45a UFI, pojawia się dodatkowa przesłanka w postaci posiadania przez te osoby uprawnień do podejmowania decyzji zarządczych, mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze funduszu.

 

Powyższe dotyczy również osób blisko związanych z ww. osobami.

 

Kancelaria Prawna

Snażyk Granicki Sp.k.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment