Rozporządzenie ws polityki wynagrodzeń w TFI

Rozporządzenie ws polityki wynagrodzeń w TFI

 

W dniu 3 sierpnia poznaliśmy zapisy nowego rozporządzenia ws polityki wynagrodzeń w TFI po II turze konsultacji publicznych. 

 

 

Już dziś zapraszamy na warsztaty dedykowane tej tematyce, które odbędą się 14 września. Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne są tutaj. Poniżej przedstawiany stan prac legislacyjnych nad projektem wspomnianego rozporządzania przygotowany przez ekspertów z kancelarii KRW Legal.

 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w TFI – stan prac legislacyjnych.

 

W dniu 3 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło do rozpatrzenia lub zwolnienia z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą Rządowego Centrum Legislacji („RCL”) projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (nr 132 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów – „Projekt”) po II turze konsultacji publicznych.

 

W projekcie, który przesłano do RCL dokonano zmian m.in. w zakresie definicji znaczącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które uwzględniło większość uwag zgłoszonych przez Kancelarię w ramach II konsultacji, w tym:

 

1) zasadę średniorocznych (a nie kwartalnych) poziomów wynagrodzeń i aktywów pod zarządzaniem celem oceny spełniania przesłanek wymaganych do zakwalifikowania danego towarzystwa jako znaczącego;

 

2) zasadę ustalania zatrudnienia w oparciu o art. 109 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym określanie zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty oraz niewliczania do zatrudnienia osób będących na urlopach macierzyńskich;

 

3) wykreślenia jako kryterium kwalifikacji za znaczące towarzystwo faktu wykonywania przez towarzystwo czynności w ramach zezwolenia na zarządzanie portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.

 

W Projekcie nie została uwzględniona uwaga Rządowego Centrum Legislacji w odniesieniu do kwestii wykroczenia przepisów zawartych w § 2-5 Projektu poza upoważnienie ustawowe. W ocenie Ministerstwa Finansów polityka wynagrodzeń nie powinna być rozpatrywana wyłącznie w znaczeniu dokumentu określającego zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, ale – przede wszystkim – zbioru zasad przyświecających takiej polityce. Z racji tego, że Minister Finansów został upoważniony do określenia szczegółowych wymagań, jakim powinna podlegać polityka wynagrodzeń, zatem jednym z takich wymagań jest wymóg opracowania, wdrożenia i aktualizacji polityki wynagrodzeń przez zarząd TFI oraz jej zatwierdzenia przez radę nadzorczą (§ 2 Projektu), czy corocznego przeglądu polityki wynagrodzeń (§ 4 Projektu).

 

Postęp prac legislacyjnych można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pod tym adresem. 

 

Newsletter regulacyjny 06/2016

 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment