Wakacje w pełni – nowe fundusze w lipcu

Wakacje w pełni – nowe fundusze w lipcu

 

Lipiec kojarzy się z wakacyjną labą i widać to doskonale w aktywności TFI w uruchamianiu nowych produktów. O ile czerwiec był w tym roku miesiącem rekordowym jeśli chodzi o ilość zarejestrowanych funduszy, tak lipiec jest jego zupełnym przeciwieństwem. To, że wakacje w pełni widać nawet po rejestrze prowadzonym przez KNF, do którego ostatniego wpisu dokonano 15 lipca.

 

Do ww. rejestru wpisano zaledwie 7 FIZ, w tym 1 publiczny oraz 1 subfundusz SFIO. Poniżej podstawowe informacje dotyczące nowych funduszy dostępnych dla szerokiego kręgu odbiorców.

 

 

OPEN FINANCE TFI

 

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ jest funduszem typu dłużnego, który inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na rynku krajowym i zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD oraz w państwach nienależących do OECD.

 

Fundusz może lokować aktywa także w akcje, przy czym nabycie akcji następuje wyłącznie w wyniku wykonywania praw przysługujących z posiadanych przez fundusz obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub w wyniku zamiany wierzytelności wobec emitentów emitujących dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego na akcje, wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, jednostki lub tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, których polityka inwestycyjna przewiduje dokonywanie lokat w dłużne papiery wartościowe co najmniej na poziomie 50 % wartości aktywów tych funduszy, w tym ETFy odzwierciedlające skład indeksów dłużnych papierów wartościowych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty oraz depozyty bankowe.

 

Prospekt emisyjny funduszu zakłada przeprowadzenie w ciągu najbliższego roku 6 publicznych emisji, z czego odbyła się już jedna, „założycielska”, aktywa funduszu zasilono kwotą 10 mln zł. 19 lipca br. fundusz ogłosił zmianę nazwy na Open Finance Obligacji Rynku Nieruchomości FIZ, zaś od 20 października br. wejdą w życie zmiany polityki inwestycyjnej – fundusz zakłada koncentrację lokowania aktywów w dłużne papiery emitowane przez podmioty inwestujące lub dokonujące obrotu na rynku nieruchomości.

 

 

KBC TFI

 

KBC SIGMA Obligacji Plus to nowy subfundusz KBC Parasol BIZNES SFIO, kierowany głównie do klientów instytucjonalnych i zamożnych (próg wejścia dla osób fizycznych wynosi równowartość 40 tys. euro). Inwestuje w obligacje (skarbowe, korporacyjne i komunalne), instrumenty rynku pieniężnego i depozyty, które stanowią min. 60% wartości aktywów (max. 100%); obligacje korporacyjne i komunalne mogą stanowić łącznie max. 90% wartości aktywów.

 

Aktywa lokowane są przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności nie przekracza dwóch lat lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Ryzyko kredytowe (obligacje przedsiębiorstw i gmin) jest minimalizowane poprzez staranny dobór papierów wartościowych emitowanych przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz bieżący monitoring tego ryzyka w portfelu.

 

W celu osiągania dodatkowych przychodów do 15% wartości aktywów (modelowo 5%) mogą stanowić udziałowe papiery wartościowe, zwłaszcza akcje (głównie poprzez zajmowanie długich pozycji w kontraktach na WIG20 lub mWIG40). Lokaty te będą dokonywane wyłącznie w sytuacji dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. Benchmark: WIBID3M 95%, WIG20 5%, opłata za zarządzanie jest na atrakcyjnie niskim poziomie 0,79%.

 

 

ALTUS TFI

 

Warto jeszcze wspomnieć o obowiązującej od 1 lipca zmianie nazwy i polityki inwestycyjnej jednego z subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowy zarządzanego przez Altus TFI. Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych (poprzednio Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych) inwestuje 0% do 100% w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje.

 

Koncentracja instrumentów jednego emitenta w portfelu nie przekracza 5%. W portfelu będą dominowały polskie obligacje korporacyjne o różnym ratingu. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Opłata za zarządzanie została obniżona z dotychczasowego poziomu 1,75% do 1,50% w skali roku.

 

 

Wykaz wszystkich nowych i zmieniających nazwę funduszy w lipcu:

 

Źródła: KNF, strony internetowe TFI

 

Hubert Łukasiewicz

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment