Stanowisko KNF ws zleceń zamiany i konwersji

Stanowisko KNF ws zleceń zamiany i konwersji

 

W dniu 11 lipca 2016 r. do uczestników rynku skierowane zostało pismo Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (odpowiednio „Przewodniczący Komisji” oraz „Komisja”) w sprawie realizacji zleceń zamiany/konwersji. 

 

Wspomniane pismo stanowi uzupełnienie stanowisk zaprezentowanych przez Urząd Komisji w korespondencji z dnia 30 marca 2015 r. oraz 18 września 2015 r.

 

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Komisji zwraca uwagę towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI”, „Towarzystwa”), banków depozytariuszy oraz agentów transferowych na następujące problemy związane z realizacją zleceń zamian/konwersji:

 

1. sekwencja czynności podejmowanych w procesie realizacji zleceń – w ocenie Przewodniczącego proces ten powinien uwzględniać następującą kolejność czynności:

 

  • odkupienie (umorzenie) jednostek uczestnictwa (sub)funduszu źródłowego, które zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.)(„Ustawa”), następuje „w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek”;

     

  • przepływ środków pieniężnych pochodzących ze wspomnianego odkupienia z rachunku (sub)funduszu źródłowego na rachunek (sub)funduszu docelowego dla zlecenia zamiany/konwersji celem opłacenia części zlecenia związanej z nabyciem jednostek uczestnictwa (sub)funduszu docelowego

     

  • zbycie jednostek uczestnictwa (sub)funduszu docelowego, które zgodnie z art. 88 ust. 2 Ustawy, następuje „w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa”; Mając na uwadze informacje przekazane przez TFI, Komisja wskazała na nieprawidłowość sytuacji, w której wpis do rejestru uczestników informacji odnośnie odkupienia oraz nabycia jednostek następuje w tej samej chwili. W ocenie Komisji tytuł prawny dla dokonania wspomnianego wyżej przepływu środków pieniężnych stanowi dopiero dokonanie odpowiedniego wpisu do rejestru uczestników w związku z odkupieniem jednostek (sub)funduszu docelowego. Przepływ pomiędzy rachunkami obu (sub)funduszy uczestniczących w realizacji zlecenia zamiany/konwersji powinien nastąpić po dokonaniu wpisu związanego z odkupieniem, lecz przed dokonaniem wpisu związanego z nabyciem jednostek. Oba wpisy do rejestru powinny nastąpić natomiast w tym samym dniu (w związku z faktem, że zlecenie zamiany oznacza jednoczesne umorzenie i nabycie jednostek).

 

 2. zlecenia konwersji – w związku z brakiem w przepisach Ustawy definicji legalnej terminu „konwersja”, zdaniem Komisji, „faktycznie (oraz prawnie), składa się z dwóch odrębnych czynności odkupienia oraz nabycia jednostek uczestnictwa podlegających konwersji”. Komisja wskazuje także, że w przeciwieństwie do zlecenia zamiany, dla którego na gruncie przepisu art. 162 ust. 3 Ustawy jednoczesność odkupienia jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu i nabycia jednostek innego stanowi określoną ustawowo cechę tego rodzaju zlecenia, w przypadku zlecenia konwersji, będącego pojęciem ukształtowanym na gruncie praktyki rynkowej oraz postanowień statutu danego funduszu, tak rozumiana jednoczesność nie stanowi „elementu realizacji zleceń konwersji”. Powyższe stanowisko może sygnalizować traktowanie przez Komisję części zlecenia dotyczącej odkupienia jednostek funduszu źródłowego oraz części zlecenia odnoszącej się do nabycia jednostek uczestnictwa funduszu docelowego, jako dwóch odrębnych rodzajów zleceń (odkupienie i nabycie), podlegających realizacji według WANJU ustalonych dla rożnych dni wyceny.

 

3. przelewy środków pieniężnych z tytułu odkupień i nabyć rozliczane w kwocie netto – Komisja zaprezentowała pogląd zgodnie, z którym niedopuszczalne jest dokonywanie skompensowanych przelewów pomiędzy rachunkami (sub)funduszy (tj. kwoty netto wynikającej z różnicy pomiędzy wartością zleceń odkupienia jednostek odpowiednich (sub)funduszy uczestniczących w realizacji zleceń zamiany/konwersji). W ocenie Komisji taki sposób rozliczeń stoi w sprzeczności z przepisem art. 88 ust. 1 Ustawy, natomiast na gruncie przepisów kodeksu cywilnego nie ma uzasadnienia dla zastosowania w rozważanym przypadku konstrukcji potrącenia.

 

Newsletter regulacyjny 06/2016

 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment