Maj na rynku funduszy

Maj na rynku funduszy

 

Kadrowa rewolucja w PZU to nie jedyne ważne wydarzenie na rynku funduszy w maju. Przypominamy, co poza tym wydarzyło się w minionym miesiącu.

 

 

REGULACJE PRAWNE

 

 

Ustawa o funduszach

 

4 maja została opublikowana nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia czyli już 4 czerwca. Obecnie trwają prace nad finalnym kształtem aktów wykonawczych do Ustawy.

 

 

Common Reporting Standard

 

23 maja Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi krajami UE. Celem ustawy, jest implementacja przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania – Common Reporting Standars (CRS). Istotą automatycznej wymiany informacji jest umożliwienie krajowej administracji podatkowej pozyskiwania od zobowiązanych instytucji finansowych w ustalonych z góry terminach, określonego rodzaju informacji dotyczących rachunków finansowych uznanych jako prowadzone dla nierezydentów lub podmiotów przez nich kontrolowanych. W Polsce nowe obowiązki raportowe obejmą ok. 600 banków, 61 TFI, 60 firm ubezpieczeniowych, 54 domy maklerskie, 49 SKOK-ów.

 

 

ZMIANY OSOBOWE

 

 

TFI PZU

 

30 maja ze stanowiska Prezesa Zarządu TFI PZU zrezygnował Tomasz Stadnik. Dzień później wypowiedzenia złożyli dwaj zarządzający – Łukasz Stelmasik (zastępca dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych) oraz Piotr Bień (Dyrektor Biura Rynku Akcji TFI PZU). Nie są znane powody rezygnacji ani plany TFI w związku z zaistniałą sytuacją. Oficjalne stanowisko Towarzystwa w tej sprawie powinno ukazać się w dniu dzisiejszym

 

 

Superfund TFI

 

Paweł Grubiak, dotychczasowy członek zarządu Superfunds TFI, zastąpił Arkadiusza Huzarka na stanowisku prezesa zarządu. Nowy Prezes Towarzystwa, zapowiedział rozszerzenie oferty produktowej o Superfund Blue – fundusz market neutral. Przyjęta strategia zakłada inwestycję w papiery o wysokiej płynności głównie na rynkach rozwiniętych (m.in. w USA, Europie Zachodniej, Japonii, Australii i Chinach). Minimalna kwota inwestycji to równowartość 40 tys. EUR. Produkt ma się pojawić w drugiej połowie bieżącego roku.

 

 

PLANY i PROBLEMY TFI

 

 

Nici z planów EVEREST TFI

 

24 maja Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła Everest TFI zezwolenia na prowadzenie działalności TFI, powołując się na art. 61 ust. 4 pkt 2 i pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych tj.

 

„jeżeli wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu lub członkowie zarządu i rady nadzorczej TFI nie spełniają ustawowych wymogów dotyczących zdolności do czynności prawnych, niekaralności, dobrej opinii, wykształcenia i uprawnień doradcy inwestycyjnego”

Towarzystwo ubiegało się o licencję ponad 3 lata.

 

 

Likwidacji BPH Sektora Nieruchomości FIZ

 

Z opublikowanego w maju sprawozdania na dzień otwarcia likwidacji BPH Sektora Nieruchomości FIZ wynika, że audytor potwierdził wstępną wycenę certyfikatów dokonaną przez BPH TFI na poziomie 0,64 zł za certyfikat. Czy to oznacza że 99% strata stała się faktem? Niezupełnie. Póki nieruchomości wchodzące w skład portfela funduszu nie zostaną sprzedane w dalszym ciągu nie można potwierdzić ostatecznej wyceny certyfikatów i tym samym wysokości straty. Sprawa zatem jest w toku. Przypomnijmy, że KNF prowadzi postępowanie kontrolne w tej sprawie, a uczestnicy funduszu domagają się wypłaty odszkodowania. Więcej pisaliśmy o tym w podsumowaniu kwietnia (link)

 

 

Innowacyjny produkt Forum TFI

 

Towarzystwo zaoferuje fundusz, który zainwestuje w krakowskie restauracje. Fundusz chce otworzyć w stolicy Małopolski cztery restauracje, a źródłem jego zysków będą przychody z działalności lokali. Partnerem Forum TFI jest znany restaurator Radosław Fronc. Zajmie się on zarządzaniem projektami, ale równocześnie sam będzie inwestorem – obejmie certyfikaty podporządkowane stanowiące około 50% wszystkich wyemitowanych papierów. Szacowana wartość aktywów funduszu to 30 mln zł. Certyfikaty będą sprzedawane w ofercie prywatnej. Zakładana stopa zwrotu to około 6% rocznie.

 

 

O wszystkich nowościach produktowych w maju będzie można przeczytać w naszej kolejnej publikacji 3 czerwca.

 

Źródła: KNF, Puls Biznesu, Parkiet, www.analizy.pl

 

Zespół FIS
Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment