Nowości produktowe stycznia

Nowości produktowe stycznia

 

Styczeń 2016 r. potwierdza ubiegłoroczne trendy jeśli chodzi o poszerzanie oferty produktowej krajowych TFI. Znów prym wiodą fundusze zamknięte niepubliczne, które nie wymagają konieczności uzyskania zezwolenia KNF. Ubiegłoroczni liderzy pod względem ilości uruchamianych funduszy nie zwalniają tempa, i tak tylko w styczniu Copernicus Capital TFI zarejestrowało 8 funduszy zamkniętych niepublicznych zaś AgioFunds TFI i Trigon TFI po 3 takie fundusze.

 

Łącznie na liście funduszy inwestycyjnych prowadzonej przez KNF pojawiło się 29 nowych funduszy lub subfunduszy, z tego 23 to wspomniane FIZ niepubliczne zarządzane (oprócz trzech wyżej wspomnianych TFI) przez Eques TFI, Fincrea TFI, Forum TFI, Fundusze Inwestycji Polskich TFI, IB TFI, Money Makers TFI, Saturn TFI i TFI BGK.

 

W przypadku nowych subfunduszy TFI Allianz potwierdziło ubiegłoroczne zapowiedzi produktowe i w ramach Allianz SFIO utworzyło 5 nowych subfunduszy: Allianz Defensywna Multistrategia, Allianz Dynamiczna Multistrategia, Allianz Zbalansowana Multistrategia, Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich oraz Allianz Obligacji Rynków Wschodzących. Również Amundi TFI rozszerzyło ofertę swojego parasolowego FIO o subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw.

 

Subfundusz ten dąży do osiągnięcia wyniku inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 punktów procentowych w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA (Euro Overnight Index Average) przy założeniu horyzontu inwestycyjnego wynoszącego co najmniej 5 lat, ale osiągnięcie tego celu nie jest gwarantowane. Polityka inwestycyjna charakteryzuje się dużą swobodą dla zarządzającego – od 0% do 100% wartości aktywów może być inwestowane w akcje oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, ale także w instrumenty o charakterze dłużnym oraz w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania. Zarządzanie aktywami odbywa się w sposób elastyczny, w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów. Subfundusz nie posiada benchmarku. Po wniesieniu na początku stycznia tzw. seed capital aktywa subfunduszu są już wyceniane codziennie.

 

W przypadku nowych subfunduszy Allianz mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem dostarczenia na polski rynek strategii globalnych w formule master – feeder. Aktywa subfunduszy inwestowane są w wybrane subfundusze Allianz Global Investors Fund z siedzibą w Luksemburgu:

 

Allianz Obligacji Rynków Wschodzących inwestuje od 70 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz Emerging Markets Flexible Bond, którego celem jest osiągnięcie wysokiej, skorygowanej ryzykiem stopy zwrotu w całym cyklu gospodarczym. Polityka inwestycyjna jest ukierunkowana na uzyskanie odpowiedniej annualizowanej stopy zwrotu z uwzględnieniem możliwości i ryzyk charakterystycznych dla obligacji rynków wschodzących;

 

Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich inwestuje od 70 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz European Equity Dividend, który z kolei inwestuje co najmniej 75% aktywów w akcje i świadectwa udziałowe, które powinny zapewnić należytą stopę dywidendy i których emitentami są spółki z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub na Islandii;

 

Allianz Defensywna Multistrategia inwestuje od 65 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, którego celem jest osiągnięcie w średnim terminie stopy zwrotu porównywalnej do portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro;

 

– Allianz Zbalansowana Multistrategia inwestuje od 65 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, którego celem jest osiągnięcie w średnim terminie stopy zwrotu porównywalnej do portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro;

 

– Allianz Dynamiczna Multistrategia inwestuje od 65 do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, którego celem jest osiągnięcie w średnim terminie stopy zwrotu porównywalnej do portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

 

Wszystkie ww. subfundusze charakteryzuje wysoka łączna, maksymalna opłata za zarządzanie z funduszy master i feeder – prawie 4% w skali roku.

 

Biorąc pod uwagę dużą zmienność rynkową oraz liczne zapowiedzi produktowe TFI kolejne miesiące tego roku mogą się okazać bardzo ciekawe w obszarze nowych funduszy.

 

Źródła: KNF, Parkiet, Puls Biznesu, www.analizy.pl, strony internetowe TFI

 

Hubert Łukasiewicz

Fund Industry Support sp. z o.o. (FIS) 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment