Nowości produktowych ciąg dalszy

Nowości produktowych ciąg dalszy

 

Listopad obfitował w ciekawe  z punktu widzenia klienta indywidualnego nowości produktowe. Niewątpliwie uruchomienie subfunduszu mającego uzyskiwać średnioroczną stopę zwrotu przewyższającą główną stopę procentową NBP, subfunduszu stosującego strategię ochrony kapitału typu CPPI, trzech subfunduszy indeksowych odwzorowujących zachowanie indeksów akcyjnych czy też oferty publiczne funduszy zamkniętych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych mogą tylko cieszyć inwestorów jak i dystrybutorów.

 

 

W dalszym ciągu powstają i powiększają aktywa kolejne fundusze zamknięte o charakterze niepublicznym.

 

W ostatnim miesiącu na liście funduszy inwestycyjnych prowadzonej przez KNF pojawiło się 26 nowych funduszy lub subfunduszy, jak zwykle większość z nich to fundusze inwestycyjne zamknięte o charakterze niepublicznym. Fundusze te zostały zarejestrowane przez AGIO TFI, Altus TFI, Copernicus TFI, Fincrea TFI, Forum TFI, IB TFI, Ipopema TFI, Money Makers TFI, OPTI TFI, Saturn TFI, Skarbiec TFI, TFI BGŻ BNPP i Trigon TFI.

 

Nowy FIZ w ofercie Money Makers: FIZ Nieruchomości Dywidendowych inwestuje do 100% aktywów na światowych rynkach nieruchomości (m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Francja), zaś polityka inwestycyjna opiera się o rynek nieruchomości przeznaczonych pod wynajem. Aktywa funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe oraz inne instrumenty udziałowe, emitowane przez podmioty typu REIT (Real Estate Investment Trust), inwestujące w wynajmowane nieruchomości na całym świecie. Podmioty te posiadają nieruchomości, zarządzają nimi oraz prowadzą m.in. najem powierzchni w celu otrzymywania bieżących dochodów, które z kolei w większości wypłacają w formie dywidend swoim udziałowcom. Fundusz będzie wypłacał uczestnikom otrzymane dywidendy w okresach kwartalnych.

 

Wracając do oferty „publicznych” funduszy w pierwszym rzędzie należy wspomnieć o nowości Aviva TFI. Nowy subfundusz Aviva Oszczędnościowy inwestuje w ramach formuły master –feeder od 65 do 100% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV, którego celem jest uzyskiwanie w każdych warunkach rynkowych pozytywnej stopy zwrotu w średnim i długim terminie. Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund dąży do tego, aby uzyskiwać stopę zwrotu brutto o 5 punktów procentowych przewyższającą w okresach trzyletnich stopę Europejskiego Banku Centralnego, zaś polski odpowiednik strategii dąży do osiągnięcia średniorocznej stopy zwrotu brutto (przed odliczeniem opłat za zarządzanie) na poziomie o 5 punktów procentowych przewyższającym główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni każdych kolejnych 3 lat. Portfel subfunduszu składa się z trzech części: inwestycji opierających się na cyklu koniunkturalnym, inwestycji oportunistycznych i inwestycji o niskim poziomie ryzyka.

 

W ofercie KBC TFI pojawił się pierwszy na polskim rynku subfundusz otwarty stosujący mechanizm CPPI – KBC Globalny Ochrony 90 Listopad, który automatycznie dobiera proporcje inwestycji w akcje i obligacje do bieżącej sytuacji na rynku finansowym, jednocześnie dążąc do tego aby wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa na koniec każdego roku funkcjonowania przypadający na ostatni dzień roboczy listopada nie była niższa od 90% wartości z początku danego okresu rocznego. Aktywa subfunduszu inwestowane są na rynkach globalnych poprzez fundusze pieniężne, obligacyjne i akcyjne zarządzane przez podmioty z grupy KBC. Inwestycje są monitorowane całą dobę, przez 7 dni w tygodniu co pozwala na szybką reakcję na każde wydarzenie rynkowe. Rzeczywisty skład portfela Subfunduszu zależy od odległości bieżącej wartości tytułu uczestnictwa od poziomu „floor” (im większa jest ww. odległość tym większe zaangażowanie w fundusze akcyjne i odwrotnie) oraz od zmienności rynkowej.

 

W ING Banku Śląskim rozpoczęła się sprzedaż trzech subfunduszy indeksowych o charakterze pasywnym, co jest niewątpliwie rzadkością na polskim rynku: ING BSK Indeks WIG 20, ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500. Zarządzającym subfunduszami w formule „white label” jest Amundi TFI. Są to subfundusze replikujące zachowanie trzech indeksów giełdowych, poprzez inwestowanie w fundusze z grupy Amundi w formule master-feeder. ING BSK Indeks WIG 20 dąży do odzwierciedlenia indeksu WIG20 poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Index Equity Poland, ING BSK Indeks MSCI EMU dąży do odzwierciedlenia indeksu MSCI EMU poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Index Equity Euro, zaś ING BSK Indeks S&P 500 dąży do odzwierciedlenia indeksu S&P 500 poprzez lokowanie aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Index Equity USA.

 

Trigon TFI przeprowadził emisję certyfikatów inwestycyjnych Medyczny Publiczny FIZ. Fundusz będzie inwestował globalnie głównie w spółki produkujące leki, sprzęt medyczny oraz świadczące usługi medyczne wykorzystując strategię long/short, w celu zabezpieczenia ryzyka rynkowego. Jest to produkt o charakterze autorskim, zarządzającym będzie Marcin Szuba, który poprzednio zarządzał funduszami medycznymi w TFI PZU (w tym PZU Energia Medycyna Ekologia), a od ubiegłego roku zarządza Globalnym Funduszem Medycznym FIZ w Trigon TFI, który był dedykowany wybranej grupie inwestorów. W szeroko dostępnym funduszu będzie wykorzystywana ta sama autorska analiza medyczna jak we wspomnianym wcześniej FIZ niepublicznym.

 

Quercus Multistrategy FIZ to fundusz publiczny o charakterze total return. Stosuje on elastyczną politykę polegającą na inwestowaniu od 0 do 100% w akcje, jak również w papiery dłużne oraz inne instrumenty finansowe. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w akcje spółek notowanych na GPW, na giełdach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach, akcje spółek planujących IPO, obligacje skarbowe i korporacyjne, waluty, jednostki uczestnictwa w innych funduszach inwestycyjnych, kontrakty terminowe lub opcje na indeksy akcji, instrumenty dłużne, metale lub surowce. Zarządzający będzie wyszukiwał okazji wśród niedowartościowanych aktywów i zajmował na nich długą pozycję przy jednoczesnym zajmowaniu krótkiej pozycji na przewartościowanych aktywach, proces inwestycyjny będzie bazował w dużej mierze na analizie fundamentalnej.

 

Celem PKO Globalnego Dochodu FIZ jest przynoszenie stabilnego dochodu dzięki inwestycjom w różne instrumenty finansowe o charakterystyce przychodowej. Fundusz podobnie jak opisany powyżej to FIZ absolutnej stopy zwrotu typu multi-asset – dostęp do wielu klas aktywów uzyskiwany będzie poprzez tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy o charakterze przychodowym inwestujących na rynkach globalnych. Będą to często fundusze niedostępne dla klientów detalicznych inwestujące m.in. na rynkach akcji, obligacji, nieruchomości i surowcowych. W portfelu funduszu mogą pośrednio znaleźć się zarówno tradycyjne, jak i alternatywne aktywa dochodowe, m.in. akcje dywidendowe i uprzywilejowane, obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje rynków wschodzących, obligacje wysokodochodowe, REIT. Fundusz charakteryzować będzie staranna selekcja pod kątem potencjału przychodów i wzrostu ich wartości oraz częsta i efektywna zmiana składników portfela w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz będzie dążył do wypłaty dochodu posiadaczom certyfikatów dwa razy do roku.

 

Źródła: KNF, Parkiet, Puls Biznesu, www.analizy.pl, strony internetowe TFI

 

Hubert Łukasiewicz

Fund Industry Support Sp. z o.o. (FIS)

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment