Certyfikaty certyfikatom nie równe

Certyfikaty certyfikatom nie równe

 

 

Certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych mogą dawać swoim posiadaczom różnego rodzaju przywileje. Nie dotyczy to jednak wszystkich certyfikatów. Kiedy można mówić o certyfikatach uprzywilejowanych z co się za tym kryje? Oto opinia Kancelarii Snażyk Cytowski Granicki na ten temat.

 

 

UPRZYWILEJOWANIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZAMKNIĘTYCH

Certyfikaty inwestycyjne są papierem wartościowym stanowiącym tytuł uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Kompleksową regulację dotyczącą certyfikatów inwestycyjnych będących papierami wartościowymi,  w tym określającą zasady ich uprzywilejowania, stanowi ustawa o funduszach inwestycyjnych (“UFI”). Stosownie do treści art. 121 ust. 1 UFI certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela. Zgodnie natomiast  z  art. 121 ust. 3 UFI certyfikaty inwestycyjne na okaziciela danego funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe.

 

Wyjątki od powyższej zasady są przewidziane przede wszystkim dla serii certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny. Zgodnie z art. 189 ust. 1 UFI poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny mogą reprezentować różne prawa w zakresie: wysokości udziału w dochodach funduszu albo subfunduszu, wysokości udziału w aktywach netto funduszu albo subfunduszu, w przypadku ich likwidacji oraz kolejności zaspokojenia roszczeń z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto stosownie do treści art. 189 ust. 2 UFI statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać minimalną wysokość udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu przypadającego na certyfikaty inwestycyjne danej serii. Zgodnie natomiast z art. 189 ust. 3 UFI statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać, że zaspokojenie roszczeń wynikających z tytułu posiadania danej serii certyfikatów inwestycyjnych jest uzależnione od uprzedniego zaspokojenia roszczeń tego samego rodzaju wynikających z tytułu posiadania innej serii certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w szczególności roszczeń dotyczących wypłaty minimalnego udziału, o którym mowa w art. 189 ust. 2 UFI. Pozostałe wyjątki od zasady jednakowych praw majątkowych certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela danego funduszu dotyczą certyfikatów podporządkowanych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne (art. 190 UFI) oraz certyfikatów inwestycyjnych subfunduszy (art. 169 UFI).

 

Zgodnie z powyższym, certyfikat inwestycyjny na okaziciela emitowany przez dany fundusz nie może być uprzywilejowany wobec pozostałych certyfikatów danego funduszu. Certyfikat inwestycyjny stanowi przy tym podstawę wykonywania quasi korporacyjnych uprawnień w ramach Zgromadzenia Inwestorów  funduszu inwestycyjnego.

 

Certyfikaty inwestycyjne niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, (o którym mowa w art. 15 ust. 1a UFI ), które nie są oferowane w drodze oferty publicznej oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, mogą być wyemitowane jako certyfikaty imienne. W tym przypadku, ustawodawca przyznał szerszą swobodę w zakresie ich uprzywilejowania. Zgodnie z art. 121 ust. 4 UFI statut może przyznać certyfikatom imiennym różnych serii różne uprawnienia, w szczególności certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji. UFI przewiduje również uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu, przy czym jednemu certyfikatowi można przyznać nie więcej niż dwa głosy. Z powyższego wynika, iż katalog uprawnień, które mogą być przyznane certyfikatom inwestycyjnym imiennym jest otwarty. Wynika z tego, tytułem przykładu: dopuszczalność wprowadzenia rozwiązania, na mocy którego certyfikatom imiennym zostanie przyznane uprawnienie polegające na niemożliwości podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Inwestorów bez udziału tych certyfikatów. Przedmiotowe uprawnienia winny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach emisyjnych funduszu.

 

Należy jednak podkreślić, iż istnieje ryzyko zakwestionowania przez Komisję Nadzoru Finansowego (“KNF”) zasadności uprawnień przyznanych certyfikatom imiennym, które nie są wymienione w katalogu art. 121 ust. 4 UFI, w szczególności KNF może zakwestionować dane rozwiązanie w oparciu o przesłankę ochrony interesów uczestników funduszu. W takiej sytuacji warto skorzystać przede wszystkim z regulacji określonej w art. 121 ust. 7 UFI i przyznać inwestorowi uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu. W wypadku zakwestionowania przez KNF uprawnienia statutowego co do przymusu odbycia Zgromadzenia Inwestorów z udziałem certyfikatów uprzywilejowanych inwestorów, pozostanie im uprawnienie w postaci 2 głosów na jeden certyfikat realizowanych podczas głosowania na Zgromadzeniu Inwestorów.

 

Podsumowując powyższe rozważania, należy wskazać na zasadę wyprowadzoną z UFI, zgodnie z którą:

  • certyfikat inwestycyjny na okaziciela nie może być uprzywilejowany wobec pozostałych certyfikatów danego funduszu,

 

zatem nie ma możliwości emitowania przez fundusze inwestycyjne uprzywilejowanych certyfikatów inwestycyjnych na okaziciela, które zapewniłyby niektórym z ich posiadaczy więcej korzyści majątkowych niż pozostałym;

  • wyjątek stanowią certyfikaty inwestycyjne imienne emitowane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fundusze sekurytyzacyjne, w których poszczególne serie certyfikatów mogą reprezentować różne prawa majątkowe.

 

 

Kancelaria Prawna

 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

Tags:

No Comments

Leave a Comment