Nielimitowane koszty funduszy inwestycyjnych

Nielimitowane koszty funduszy inwestycyjnych

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, konstruując strukturę kosztów funduszu inwestycyjnego powinno brać pod uwagę zasadę przejrzystości kosztów. Oznacza to, iż każdy koszt ponoszony przez fundusz powinien być ujęty w statucie funduszu w sposób precyzyjny i zrozumiały dla uczestników. Powyższe odzwierciedla również utrwalone stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”), w przedmiotowym zakresie. Kancelaria Snażyk Cytowski Granicki chciałaby Państwu przybliżyć tę tematykę.

 

 

NIELIMITOWANE KOSZTY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I ICH UJĘCIE W STATUCIE FUNDUSZU

 

Stosownie do treści art. 18 ust. 2 pkt 14 Ustawy o funduszach inwestycyjnych („UFI”) statut powinien zawierać rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny. Z powyższego wynika, że koszty nielimitowane stanowią wyjątek, regułą jest zaś określanie maksymalnej wysokości kosztów ponoszonych przez fundusz w danym roku obrotowym.

 

§19 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (“Rozporządzenie”) stanowi, że koszty funduszu obejmują w szczególności: koszty odsetkowe, koszty związane z posiadaniem nieruchomości, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. Z pkt 4 ppkt II Załącznika nr 1 do Rozporządzenia wynika, że kosztami funduszu są: wynagrodzenie dla towarzystwa, wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję, opłaty dla depozytariusza, opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu, opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne, usługi w zakresie rachunkowości, usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu, usługi prawne, usługi wydawnicze, w tym poligraficzne, koszty odsetkowe, koszty związane z posiadaniem nieruchomości, ujemne saldo różnic kursowych oraz pozostałe. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż katalog kosztów funduszu jest otwarty.

 

W UFI brak jest uregulowań dotyczących możliwości wprowadzenia do statutu nielimitowanych kosztów. Pojęcie nielimitowanych kosztów nie jest również uregulowane w Rozporządzeniu. Otwarty katalog kosztów zamieszczony w Rozporządzeniu nie zawiera również podziału kosztów na limitowane i nielimitowane.

Długoletnia praktyka rynkowa, której potwierdzenie znajduje się również w materiałach informacyjnych KNF wskazuje, iż nielimitowanymi kosztami funduszu mogą być koszty obligatoryjne oraz operacyjne/transakcyjne funduszu. Koszty obligatoryjne są kosztami, które fundusz ponosi ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ten rodzaj kosztów wynika zatem zarówno z obciążeń publicznoprawnych, władczej działalności organów administracji publicznej jak i szczególnych obowiązków funduszu wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności.

 

Do obligatoryjnych nielimitowanych kosztów należy zatem zaliczyć:

  • podatki, a także inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe i samorządowe,

  • wydatki wynikające z wyroków i postanowień sądów, postanowień komorników,

  • opłaty za zezwolenia wydawane przez administrację państwową,

  • opłaty rejestracyjne,

  • opłaty notarialne,

  • koszty publikacji obowiązkowych funduszu, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.

 

Drugą kategorią kosztów nielimitowanych stanowią koszty operacyjne lub transakcyjne, czyli koszty, jakie fundusz zobowiązany jest ponieść w celu zapewnienia efektywnej i prawidłowej realizacji polityki inwestycyjnej. UFI nie zawiera definicji kosztów operacyjnych lub transakcyjnych funduszu. Przy określeniu jakie koszty mogą zostać uznane za koszty operacyjne lub transakcyjne funduszu należy uwzględnić (wraz z polityką inwestycyjną funduszu) następujące wskazówki interpretacyjne:

 

1) Art. 198 ust. 2 pkt 2 UFI, z którego wynika, że jeżeli statut funduszu przewiduje wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat, powinien on określać szczegółowo rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania funduszu związanych bezpośrednio z lokatami, rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania funduszu oraz zasady ustalania wysokości takich kosztów przypadających na poszczególne lokaty;

 

2) W nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych §22 stanowił, że: koszty operacyjne funduszu obejmują w szczególności ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązania w walutach obcych, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz amortyzację premii. Należy zwrócić uwagę, iż zakres nieobowiązującej definicji kosztów operacyjnych funduszu jest zbliżony zakresem do §19 Rozporządzenia. Amortyzacja premii oraz koszty z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz stanowi zgodnie z §1 pkt 25 Rozporządzenia koszt odsetkowy funduszu.

 

Na podstawie powyższego należy wskazać na ścisłe powiązanie kosztów operacyjnych lub transakcyjnych funduszu, z prowadzoną przez niego polityką inwestycyjną. O ile określony koszt stanowi warunek sine qua non realizacji polityki inwestycyjnej, to należy go uznać za koszt operacyjny lub transakcyjny i jako taki stanowi nielimitowany koszt funduszu. Limitowanie tego typu kosztów uniemożliwiłoby bowiem efektywne i prawidłowe zarządzanie aktywami funduszu. Z tego względu do nielimitowanych kosztów funduszu należy zaliczyć:

  • koszty prowizji maklerskich, prowizji i opłat bankowych, w tym prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty maklerskie i bankowe, związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i praw majątkowych,

  • opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą pożyczek i kredytów zaciągniętych przez fundusz w tym odsetki związane z tymi kredytami lub pożyczkami,

  • koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

W związku z powyższym, próba ustanowienia kosztów jako nielimitowanych w sytuacji, gdy nie wynika to z polityki inwestycyjnej prowadzonej przez fundusz i nie stanowią one kosztów obligatoryjnych, których wysokości fundusz nie może przewidzieć z wyprzedzeniem, może być uznana za obejścia prawa i naruszenie interesów uczestników funduszu.

 

Kancelaria Prawna

 

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment