Nowości produktowe w październiku

Nowości produktowe w październiku

 

Październik w przeciwieństwie do poprzednich miesięcy przyniósł kilka nowinek dla szerokiego kręgu odbiorców. Godny odnotowania jest przede wszystkim fakt, że po raz pierwszy od dłuższego czasu uruchomiono nowy fundusz otwarty z kilkoma subfunduszami o zróżnicowanych strategiach.

 

W dalszym ciągu jednak niezmienną popularnością cieszy się uruchamianie funduszy zamkniętych o charakterze niepublicznym i można się spodziewać, że październik będzie kolejnym miesiącem, w którym ich aktywa wzrosną bardziej aniżeli typowe fundusze rynku kapitałowego.

 

W ostatnim miesiącu na liście funduszy inwestycyjnych prowadzonej przez KNF pojawiło się 29 nowych funduszy lub subfunduszy, ale tradycyjnie większość z nich (23) to fundusze inwestycyjne zamknięte o charakterze niepublicznym, dedykowane wybranym inwestorom lub private placement oferowane wąskiej grupie odbiorców. Fundusze te zostały zarejestrowane przez AGIO TFI (pięć FIZ), Copernicus TFI (sześć FIZ), Fincrea TFI, Forum TFI (trzy FIZ), IB TFI, Investors TFI, Ipopema TFI, OPTI TFI, Saturn TFI oraz TFI Trigon (trzy FIZ). TFI nie ujawniają raczej informacji o stosowanej przez nie strategii inwestycyjnej, warto jednak wspomnieć o trzech bardzo ciekawych rozwiązaniach tego typu.

 

Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ to nowy fundusz autorski, który będzie zarządzany przez Michała Cichosza i Tomasza Piotrowskiego. Głośny ostatnio transfer ze Skarbiec TFI przekłada się na nowy pomysł inwestycyjny dla klientów Towarzystwa Trigon. Co prawda fundusz będzie w pewnej mierze podobny jeśli chodzi o stosowaną strategię do Skarbca Spółek Wzrostowych, jednakże będzie dedykowany wyłącznie zamożnym klientom, a dzięki strukturze FIZa będzie mógł wykorzystywać strategię long/short i krótkiej sprzedaży czego nie można było realizować w funduszu otwartym.

 

Na rynku pojawił się również zarejestrowany jeszcze we wrześniu HFT Algorytmiczny FIZ, zarządzany przez Copernicus Capital TFI. Jest to kolejny fundusz algorytmiczny w ofercie krajowych TFI, który będzie wykorzystywał wskazania systemów transakcyjnych analizujących trendy rynkowe na podstawie założonych czynników i ich zależności. Pomysłodawcą i dostawcą algorytmów jest HFT Brokers Dom Maklerski SA. Podobnie jak w przypadku poprzedniej oferty emisja certyfikatów ma charakter niepubliczny, minimalna kwota inwestycji to równowartość 40 tys. EUR.

 

Saturn TFI wychodzi do zamożnych klientów z ofertą InWarren FIZ. Inwestorzy, których przekonują inwestycje słynnego Warrena Buffetta będą mogli w praktyce nabyć akcje Berkshire Hathaway, holdingu finansowego należącego do wspomnianego inwestycyjnego guru, gdyż stanowić one będą do 100% portfela nowego funduszu.

 

Sześć nowych subfunduszy działających w formule otwartej zostały utworzone przez TFI Allianz i Legg Mason TFI:

 

Allianz Rynków Surowcowych to nowy subfundusz FIO Allianz, który będzie inwestować głównie aktywa w akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, wytwarzania i przerobu surowców oraz w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących swoje aktywa w takie spółki. Zaangażowanie w akcje spółek surowcowych ma wynosić od 50 do 100% wartości aktywów.

 

Legg Mason TFI otrzymał zezwolenie KNF na utworzenie Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO z wydzielonymi pięcioma subfunduszami typu master feeder: Legg Mason Akcji Azjatyckich, Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych, Legg Mason Okazji Rynkowych, Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich, Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych.

 

Legg Mason Akcji Azjatyckich będzie inwestował od 70 do 100% w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w ww. tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje głównie w akcje spółek notowanych lub prowadzących znaczną część działalności w następujących państwach: Chiny, Hong Kong, Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Tajwan, Indie, Tajlandia.

 

Legg Mason Amerykańskich Spółek Wzrostowych inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason ClearBridge US Agressive Growth Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Modelowo Subfundusz będzie inwestował całość portfela w ww. tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje głównie w akcje spółek amerykańskich notowanych na rynkach regulowanych. Do portfela wybierane są spółki, które zapewniają wzrost zysków lub przepływów pieniężnych wyższy niż przeciętny wzrost w spółkach wchodzących w skład indeksu S&P 500.

 

Legg Mason Okazji Rynkowych będzie inwestować od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Opportunity Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc.  Modelowo Subfundusz będzie posiadał całość portfela w ww. tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje w szerokie spektrum lokat: akcje, dłużne papiery wartościowe (zarówno rządowe, jak i korporacyjne), instrumenty pochodne i inne instrumenty finansowe. Stosuje elastyczną strategię inwestycyjną, bez konkretnego stylu zarządzania czy sektora gospodarki, jednak główną kategorię jego lokat stanowią akcje spółek notowanych na rynkach amerykańskich.

 

Legg Mason Małych Spółek Amerykańskich inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Podobnie jak poprzednio opisane subfundusze modelowo będzie posiadał całość portfela w ww.  tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji składający się w minimum dwóch trzecich z amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD notowanych na rynkach regulowanych. Portfel tego subfunduszu zawiera przeciętnie 100 spółek. Selekcja spółek do portfela odbywa się wg stylu bottom-up, a spółki z segmentu o najniższej kapitalizacji (tzw. micro-cap) stanowią przeważnie mniej niż 20% wartości aktywów subfunduszu.

 

Ostatni z nowych subfunduszy Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych będzie inwestować od 70% do 100% w tytuły uczestnictwa subfunduszu Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund wyodrębnionego w ramach Legg Mason Global Funds plc. Modelowo Subfundusz będzie inwestował całość portfela w ww. tytułach uczestnictwa. Fundusz bazowy inwestuje w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro oraz innych walutach z rynków rozwiniętych jak i rozwijających się.

 

Biorąc pod uwagę nowe licencje KNF dla Corum TFI i Templeton AM TFI oraz zapowiedzi produktowe innych TFI w kolejnych miesiącach spodziewamy się wielu nowości produktowych, o których na pewno napiszemy.

 

Źródła: KNF, Parkiet, Puls Biznesu, www.analizy.pl, strony internetowe TFI

 

Hubert Łukasiewicz

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment