Wrześniowe propozycje

Wrześniowe propozycje

 

Niewątpliwie spadki na rynkach światowych oraz oczekiwanie na wyniki wyborów w Polsce wstrzymują decyzje związane z wdrażaniem nowych strategii inwestycyjnych przez TFI. Niemniej jednak w ostatnim miesiącu na liście funduszy inwestycyjnych prowadzonej przez KNF pojawiło się kilka interesujących propozycji produktowych.

 

 

We wrześniu zarejestrowanych zostało 26 nowych produktów, ale aż 23 z nich to fundusze inwestycyjne zamknięte o charakterze niepublicznym, dedykowane wybranym inwestorom lub private placement oferowane wąskiemu kręgowi odbiorców. Fundusze te zostały zarejestrowane przez AGIO TFI (siedem FIZ), BPS TFI, Copernicus Capital TFI (pięć FIZ), Eques TFI (cztery FIZ), Fincrea TFI, IB TFI, Saturn TFI (3 FIZ) oraz TFI PZU. Pozyskanie informacji o stosowanej przez nie strategii jest z oczywistych względów trudne, choć zdarzają się i tu wyjątki.

 

Ciekawą polityką inwestycyjną charakteryzuje się nowy fundusz aktywów niepublicznych Eques Fotovoltaica FIZ, który inwestuje wyłącznie w istniejące, podłączone do sieci energetycznej instalacje fotowoltaiczne spełniające określone statutem warunki. Celem funduszu jest zbudowanie portfela farm o łącznej mocy około 25-30 MW a następnie jego optymalizacja. Stabilne i przewidywalne przychody ze sprzedaży energii dają uczestnikom możliwość systematycznego partycypowania w stałych dochodach w formie dywidendy (wypłat dochodu funduszu), natomiast sprzedaż w przyszłości zoptymalizowanego portfela farm inwestorowi instytucjonalnemu stwarza szansę uzyskania dodatkowej premii na wyjściu. Fundusz został utworzony na czas określony 3-4 lata.

 

Trzy nowe subfundusze działające w formule otwartej, które pojawiły się wrześniu zostały utworzone przez Ipopema TFI, Pioneer Pekao TFI oraz Union Investment TFI.

 

Ipopema Globalnych Megatrendów jest subfunduszem Ipopema SFIO. Lokuje swoje środki głównie w instrumenty udziałowe (od 66 do 100%), w szczególności akcje spółek, które prowadzą działalność w wybranych sektorach gospodarki, a których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanowić mogą do 35% wartości aktywów a udział instrumentów rynku pieniężnego, listów zastawnych oraz dłużnych papierów wartościowych wynosić będzie od 0 % do 34 % wartości aktywów subfunduszu. Benchmarkiem subfunduszu jest: 75% Bloomberg World Index + 25% WIBID O/N.

 

Pioneer Strategii Globalnej – konserwatywny jest subfunduszem Pioneer Strategie Funduszowe SFIO o charakterze mieszanym, który może inwestować do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze globalnym (zarówno akcyjne jak również obligacyjne), jak również w akcje spółek z różnych regionów świata. Prawie połowa aktywów subfunduszu może być lokowana w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Celem ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz zawierać będzie transakcje na instrumentach pochodnych. Benchmark subfunduszu to: 50% MSCI World – NR Index + 35% BofA ML EMU Direct Government Index + 15% BofA ML EMU Corporate Index + 5% BofA ML Euro High Yield Constrained Index + 15% BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index.

 

SGB Zagraniczny to subfundusz UniFundusze SFIO, który stosuje strategię typu absolute return charakteryzującą się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat, brakiem określenia minimalnego zaangażowania w poszczególne kategorie lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu a także brakiem benchmarku. Dywersyfikacja lokat subfunduszu jest analogiczna do funduszy inwestycyjnych zamkniętych, dlatego też minimalny próg wejścia dla inwestora indywidualnego wynosi równowartość 40 tys. euro.

 

Biorąc pod uwagę liczne zapowiedzi, m.in. Allianz TFI, Legg Mason TFI i Skarbiec TFI ostatnie tegoroczne miesiące powinny przynieść więcej nowości produktowych, o czym oczywiście poinformujemy.

 

Źródła: KNF, Parkiet, Puls Biznesu, www.analizy.pl, strony internetowe TFI

 

Hubert Łukasiewicz

Fund Industry Support Sp. z o.o.

 

 

BACK                                                HOME                                              NEXT

No Comments

Leave a Comment