Zarządzanie ASI- najważniejsze wymogi regulacyjne

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu poświęconym omówieniu wymogów regulacyjnych dla Zarządzających ASI

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

Data i miejsce:
17.05.2022 r.

11:00- 14:00

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Agenda (11:00- 14:00)

Szkolenie polegało będzie na omówieniu kluczowych zagadnień z perspektywy podmiotów prowadzących działalność jako Zarządzający ASI.

Z webinaru uczestnicy będą mogli dowiedzieć m.in.:
Czy inwestując nadwyżkę finansową powstałą z wypracowanego przez spółkę prawa handlowego (niebędącą ASI) zysku, wymagane jest ubieganie się o wpis do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”)? Czy takie inwestycje należy zakwalifikować jako działalność właściwą dla ASI i w związku z tym podlegającą reżimowi UFI?
Czy działalność ASI może być wykonywana w formie prostej spółki akcyjnej?
Jakie są różnice pomiędzy działalnością wykonywaną przez ZASI działającego na podstawie zezwolenia KNF, a jakie przez ZASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI? Czy ZASI rejestrowy posiada takie same uprawnienia/obowiązki jak ZASI zezwoleniowy? w szczególności:
czy ZASI rejestrowy może outsourcować czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym/ryzkiem inwestycyjnym ASI?
czy ZASI rejestrowy powinien posiadać analogiczne procedury jak ZASI zezwoleniowy?
Czy ASI może inwestować w nieruchomości i/lub kryptoaktywa?
Czy każdorazowa zmiana polityki i strategii inwestycyjnej ASI wymaga zgody KNF?
Kwestie związane z przekształcaniem ZASI/ASI.
Czy działalność ZASI/ ASI może zostać zawieszona?

Agnieszka Degórska
Radca prawny


Radca prawny w Kancelarii Prawnej Snażyk Mordaka Radcowie Prawni sp.p., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jej domeną jest szeroko pojęte prawo gospodarcze, a przedmiotem szczególnego zainteresowania – prawo rynku kapitałowego. Jako specjalistka sektora rynku kapitałowego z perspektywy regulatora, w Kancelarii doradza podmiotom mającym w planach zarządzanie ASI lub już nimi zarządzającym, a także towarzystwom funduszy inwestycyjnych, przede wszystkim w zakresie zagadnień odnoszących się do reprezentowanych przez nie funduszy inwestycyjnych.

Zakres jej specjalizacji obejmuje również projekty z obszaru compliance oraz ESG.

Kluczowe doświadczenie zdobywała zarówno w kancelariach prawnych, jak i w Komisji Nadzoru Finansowego, prowadząc postępowania licencyjne dla zarządzających ASI oraz uczestnicząc w analizie i rozstrzyganiu wątpliwości prawnych i operacyjnych w zakresie działalności zarządzających ASI, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.
Koszt uczestnictwa :
1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT :
Cena obejmuje:
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.