LETNIA AKADEMIA COMPLIANCE FIS z JUSTCOMPLY

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu poświęconym wycenie obligacji korporacyjnych według zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

Data i miejsce:
26.10.2022 r.
9:30- 16:30

Opis szkolenia:
Podczas szkolenia poznają Państwo m.in.:
– charakterystykę rynku obligacji w Polsce w porównaniu do rynków zagranicznych,
– otoczenie prawno-regulacyjne dotyczące obligacji,
– hierarchię podejść do wyceny obligacji oraz ich zastosowanie,
– jak konstrukcja obligacji wpływa na wycenę,
– elementy modelu wyceny obligacji niepłynnych,
– konstrukcję krzywej dyskontowej,
– metody wyznaczenia spreadu kredytowego,
– metody wyceny opcji wbudowanych w obligacje,
– podejście do wyceny obligacji niepłynnych emitenta w trudnej sytuacji finansowej,
– źródła danych do wyceny,
– jak przeprowadzić walidację modelu wyceny,
– najczęstsze błędy popełniane w wycenie.

Podczas szkolenia uczestnicy przejdą krok po kroku przez cały proces wyceny obligacji. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o praktyczne przykłady i zadania.

Dla kogo:
– dla działów finansowych towarzystw funduszy inwestycyjnych
– dla zarządzających funduszami inwestycyjnymi
– dla audytorów
– dla obligatariuszy i emitentów
– dla innych osób zainteresowanych wyceną obligacji

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Agenda (9:30- 16:30 z przerwami)
9.30 – 11.00 –

I. Wprowadzenie:
Charakterystyka rynku obligacji korporacyjnych w Polsce w porównaniu do rynków zagranicznych, Obligacje w świetle otoczenia prawnego i regulacyjnego oraz hierarchia podejść do wyceny obligacji, Zastosowanie ceny z aktywnego rynku (wraz z przykładami)

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 12.45

II. Wycena niepłynnych obligacji korporacyjnych (wraz z przykładami) Omówienie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych Jak cechy obligacji wpływają na wycenę Czynniki ryzyka obligacji Model wyceny: budowa krzywej dyskontowej

12.45 – 13.30 – przerwa

13.30 – 15.00 –

III. Wycena niepłynnych obligacji korporacyjnych (wraz z przykładami) Model wyceny: wyznaczenie spreadu kredytowego Model wyceny: uwzględnienie opcji wbudowanej w obligacje Model wyceny: źródła danych i podsumowanie

15.00 – 15.15 – przerwa

15.15 – 16.30

IV. Walidacja modeli wyceny i najczęściej popełniane błędy w wycenie (wraz z przykładami) Walidacja modeli wyceny Najczęściej popełniane błędy w wycenie

Marta Latoń (Pszczółkowska)
Menedżer


Obszary specjalizacji
doradztwo transakcyjne M&A
sprzedaż firmy
przejęcia i akwizycje firm
wyceny przedsiębiorstw
wyceny aktywów niematerialnych firmy
wyceny instrumentów dłużnych (obligacji)
modelowanie finansowe

Wykształcenie i wyróżnienia
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalności: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Finansami Prywatnymi przygotowuje się do trzeciego etapu egzaminu w ramach programu The Chartered Financial Analyst (CFA)

Doświadczenie
realizacja procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych modelowanie finansowe, budżetowanie realizacja projektów z obszaru doradztwa strategicznego (w tym procesów reorganizacyjnych) wsparcie nadzoru właścicielskiego
Koszt uczestnictwa :
1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.