Fund Industry Service

Przegląd stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o PPK

Do 15. marca wyznaczony został termin na przedstawienie uwag do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dziś znamy już stanowiska zgłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych zrzeszone w ramach IZFiA. Swoje uwagi przedstawiło również między innymi IGTE, ZBP, KDPW, a także PFR. Poniżej prezentujemy przegląd wybranych stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji.

Read More

Wczesnowiosenny przegląd regulacyjny

Od ostatnich kilku tygodni można zaobserwować wytężoną aktywność polskiego prawodawcy. W efekcie tych działań, w najbliższych miesiącach podmioty zaangażowane w obsługę funduszy inwestycyjnych czeka dużo pracy związanej z dostosowaniem do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego. Oto przegląd najważniejszych regulacji, których wejście w życie planowane jest w najbliższym czasie:

Read More

Czy ustawa o PPK wpłynie na pozostałe produkty emerytalne?

Przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, poza uregulowaniem kwestii związanych z tworzeniem i oferowaniem PPK, istotnie modyfikuje zasady funkcjonowania PPE, IKE oraz IKZE. Odpowiadając zatem na pytanie zadane w tytule: „czy ustawa o PPK wpłynie na pozostałe produkty emerytalne?”. Stwierdzić należy, że tak i to znacząco. Ale po kolei. Read More