Najważniejsze planowane zmiany w Kodeksie pracy z perspektywy TFI

Planowane zmiany w kodeksie pracy mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego:
– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11.07.2019, s. 105), zwanej dalej „dyrektywą 2019/1152” oraz
– Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L Nr 188 z 12.07.2019 r., str.79), zwanej dalej „dyrektywą 2019/1158”.
Przedmiotowe dyrektywy Polska zobowiązana była implementować do polskiego porządku prawnego odpowiednio do 1 i 2 sierpnia 2022 r. Zgodnie z zapowiedziami Wiceszefa Resortu Rodziny i Polityki Społecznej, nowy przewidywany termin implementacji przepisów to 1 stycznia 2023 r.

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu najważniejszych kwestii wynikających z projektowanej nowelizacji Kodeksu pracy, zarówno z perspektywy TFI jako pracodawcy, jak i pracowników towarzystw.
Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

Data i miejsce:
12.10.2022 r.
10:30- 13:30

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

DLA KOGO:
Grupę docelową warsztatów stanowią: HR menadżerzy, prawnicy, pracownicy i przedstawiciele działów kadr oraz kadra zarządzająca.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Agenda (9:30- 16:30 z przerwami)
9.30 – 11.00 –

I. Wprowadzenie:
Charakterystyka rynku obligacji korporacyjnych w Polsce w porównaniu do rynków zagranicznych, Obligacje w świetle otoczenia prawnego i regulacyjnego oraz hierarchia podejść do wyceny obligacji, Zastosowanie ceny z aktywnego rynku (wraz z przykładami)

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 12.45

II. Wycena niepłynnych obligacji korporacyjnych (wraz z przykładami) Omówienie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych Jak cechy obligacji wpływają na wycenę Czynniki ryzyka obligacji Model wyceny: budowa krzywej dyskontowej

12.45 – 13.30 – przerwa

13.30 – 15.00 –

III. Wycena niepłynnych obligacji korporacyjnych (wraz z przykładami) Model wyceny: wyznaczenie spreadu kredytowego Model wyceny: uwzględnienie opcji wbudowanej w obligacje Model wyceny: źródła danych i podsumowanie

15.00 – 15.15 – przerwa

15.15 – 16.30

IV. Walidacja modeli wyceny i najczęściej popełniane błędy w wycenie (wraz z przykładami) Walidacja modeli wyceny Najczęściej popełniane błędy w wycenie

Marta Latoń (Pszczółkowska)
Menedżer


Obszary specjalizacji
doradztwo transakcyjne M&A
sprzedaż firmy
przejęcia i akwizycje firm
wyceny przedsiębiorstw
wyceny aktywów niematerialnych firmy
wyceny instrumentów dłużnych (obligacji)
modelowanie finansowe

Wykształcenie i wyróżnienia
absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalności: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Finansami Prywatnymi przygotowuje się do trzeciego etapu egzaminu w ramach programu The Chartered Financial Analyst (CFA)

Doświadczenie
realizacja procesów transakcyjnych po stronie kupna i sprzedaży przedsiębiorstwa wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych modelowanie finansowe, budżetowanie realizacja projektów z obszaru doradztwa strategicznego (w tym procesów reorganizacyjnych) wsparcie nadzoru właścicielskiego
Koszt uczestnictwa :
1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.