NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

WARSZTATY – KOMITET AUDYTU W TFI

 

21 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Akt ten wprowadził nowe nieznane dotąd na polskim rynku rozwiązanie przewidujące zaklasyfikowanie funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych do kategorii jednostek zainteresowania publicznego. Zgodnie z przyjętymi regulacjami, jednostki zainteresowania publicznego, pod groźbą kar administracyjnych, zobowiązane są  w terminie do 21 października 2017 r, do powołania komitetów audytu. Szkolenie ma na celu przybliżenie instytucji komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funduszy inwestycyjnych,  oraz omówienie niezbędnych regulacji wewnętrznych, których potrzebę wdrożenia przewiduje ustawa.

 

 

 

Data i miejsce:

 

21 WRZEŚNIA 2017 r.

Godz 09:30-15:30

DAGO CENTRUM, Budynek RONDO 1, Rondo ONZ 1, Warszawa.

 

 

DLA KOGO:

 

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników departamentów prawnych, inspektorów nadzoru, dyrektorów finansowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi otwartymi, specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 

W ramach warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi zasadami rewizji finansowej. Głównymi obszarami szkolenia będzie przybliżenie regulacji dotyczących wyboru firm audytorskich, współpracy z biegłymi rewidentami oraz omówienie kryteriów, jakie spełniać musi dokumentacja wewnętrzna, której obowiązek wdrożenia przewidują nowe przepisy.

 

9.00 – 9.30 REJESTRACJA

 

Regulacje prawne

 

Wejście w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 

Rozporządzenie 537/2014 i zakres jego obowiązywania

 

Powołanie i skład komitetu audytu

 

Podmioty zobowiązane do powołania komitetu audytu

 

Wymogi niezależności i kompetencji zawodowej członków komitetu audytu

 

11.30 – 11.45 PRZERWA KAWOWA

 

 

Obowiązki komitetu audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych w świetle ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i rozporządzenia 537/2014

 

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej

 

Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego oraz wykonywania czynności rewizji finansowej

 

Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej

 

Współpraca z radą nadzorczą

 

Ocena niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego

 

13.00 – 13.45 LUNCH

 

Współpraca komitetu audytu z firmą audytorską i biegłym rewidentem

 

Obowiązki informacyjne biegłego rewidenta w trakcie badania sprawozdania finansowego

 

Sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

 

Nowe sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych, w tym szczególne wymogi dla jednostek zainteresowania publicznego

 

 

Pozostałe wyzwania dla komitetów audytu na lata 2017-2018

 

Dyskusja, pytania uczestników

 

15:30 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

Szczepan Borowski

 

Członek zarządu Mac Auditor Sp. z o.o., biegły rewident od 2007 roku zaangażowany czynnie w badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz świadczenie innych czynności rewizji finansowej dla jednostek sektora finansowego.

 

Starszy wykładowca w Szkole Głównej Handlowej – od 2003 roku prowadzi wykłady z zakresu sprawozdawczości finansowej, badania sprawozdań finansowych, wyceny instrumentów finansowych w rachunkowości, wartości godziwej oraz sprawozdawczości w świetle MSR/MSSF dla studentów studiów dziennych i podyplomowych.
Prowadził liczne szkolenia z zakresu audytu i sprawozdawczości finansowej, w tym dla biegłych rewidentów, członków komitetów audytu, depozytariuszy i innych podmiotów związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych.

Autor publikacji z zakresu rachunkowości finansowej. Członek International Association for Accounting Education and Research (IAAER).

Koszt uczestnictwa:

 

1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

 

1100 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU DWÓCH OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

900 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU TRZECH I WIĘCEJ OSÓB Z FIRMY + 23% VAT

 

 

 

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com lub za pomocą formularza kontaktowego

ZGŁOSZENIA

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

FIS_logo_ikona_zolte