[grwebform url=”http://app.getresponse.com/view_webform.js?wid=10298703&u=bp1L” css=”on”/]

[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]PARTNER STRATEGICZNY[/custom_font]
logotype_deutsche_bank_right_alignment_above_40mm_rgb
[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#e8df1e”]PARTNERZY [/custom_font]
wkb_logo
[custom_font font_size=”24″ line_height=”40″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”300″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#575757″ background_color=”#ede709″]PROGRAM[/custom_font]

9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30 Powitanie uczestników FISKONGRESU

09:35 Perspektywy i wyzwania dla rynku funduszy inwestycyjnych.

Rosnąca liczba regulacji, zmiany strategii biznesowych, zamiar przekształcenia OFE. Uczestnicy dyskusji rozmawiać będą o perspektywach i wyzwaniach dla rynku funduszy inwestycyjnych w najbliższym czasie.

10:20 Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej - o wpływie zmiany przepisów na prowadzenie działalności przez TFI.

Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz brak nowelizacji ustawy o ofercie publicznej do nowych wymogów, zmaterializowały ryzyko niedostosowania polskiego porządku prawnego do wymogów unijnych. Dostosowanie przepisów krajowych to jednak kwestia czasu. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu zagadnień związanych z ofertą publiczną według nowych zasad.

11:05 Regulacje SRDII oraz CSDR – Nowe możliwości.

Po implementacji pakietu MiFID II, warto zwrócić uwagę na dwie kolejne regulacje unijne wywierające znaczący wpływ na działalność rynku kapitałowego. Chodzi mianowicie o drugą Dyrektywę o Prawach Akcjonariuszy oraz rozporządzenie w sprawie Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu głównych założeń wspomnianych regulacji z zagranicznej perspektywy. Prelekcja w języku angielskim.

11:35 PRZERWA KAWOWA

12:00 System nadzoru zgodności działalności z prawem oraz nowe zasady outsourcingu w TFI.

Termin na dostosowanie działalności prowadzonej przez TFI do wymogów nowego rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków upływa co do zasady w połowie przyszłego roku. Do tego czasu powinny zostać wdrożone modyfikacje w obszarze systemu kontroli wewnętrznej oraz zmiany w dotychczas ustalonych zasadach współpracy z podmiotami zewnętrznymi. W trakcie prelekcji omówione zostaną w szczegółach wymogi, jakim powinny sprostać TFI we wskazanych wyżej obszarach.

12:45 Kwalifikacje do pełnienia funkcji członka zarządu w TFI - o projektowanych zmianach oraz o wyrażaniu zgody przez KNF na pełnienie funkcji.

Choć prace nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej wciąż trwają, wiadomo już mniej więcej w jakim kierunku zmierzają oczekiwania autorów projektu ustawy zmieniającej. Jednym z takich oczekiwań jest wprowadzenie podziału ról w zarządach TFI, a także dodanie do ustawy o funduszach kilku innych modyfikacji związanych ze sprawowaniem funkcji członków organów w towarzystwach. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu obowiązku wydzielenia ról w zarządach towarzystw, a także przedstawieniu wymogów, jakie będą musieli spełnić kandydaci na członków zarządów w TFI.

13:15 Wpływ zmiany otoczenia prawnego na emisję certyfikatów oraz funkcjonowanie FIZ.

Zmiany otoczenia prawnego wywołane wejściem w życie ustawy o wzmocnieniu nadzoru nad rynkiem finansowym doprowadziły do pojawienia się w obrocie prawnym nowych podmiotów, jakimi są agenci emisji. To właśnie im przypisane zostało zadanie weryfikacji, czy emisja papierów wartościowych oraz działania podejmowane przez emitenta pozostają w zgodzie z przepisami. W trakcie prelekcji omówione zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji agenta emisji w praktyce oraz inne kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem FIZ z perspektywy domu maklerskiego.

13:45 LUNCH

14:45 Funduszowy Product Governance – o grupach docelowych, strategiach dystrybucji oraz analizie scenariuszowej.

Grupy docelowe oraz strategie dystrybucji to dwa główne obszary funduszowego product governance. Zaproszeni do dyskusji paneliści rozmawiać będą o nowych wymogach ciążących na TFI związanych z zarządzaniem produktami.

15:25 Wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego - o dotychczasowej praktyce oraz oczekiwaniach Organu Nadzoru.

Wydany w lipcu bieżącego roku komunikat KNF dotyczący obowiązków depozytariuszy na nowo wywołał dyskusję o roli tego typu podmiotów w bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych. W trakcie prelekcji omówione zostaną kluczowe aspekty działalności depozytariuszy wraz ze wskazaniem oczekiwań Organu Nadzoru, jakim podmioty te powinny sprostać.

15:55 Wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia wybranych pracowników- o trybie i warunkach postępowania przy dokonywaniu oceny, weryfikacji, utrzymywaniu i doskonaleniu wiedzy i kompetencji tych osób.

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI wprowadziło wymóg posiadania odpowiedniej wiedzy, kompetencji i doświadczenia wybranych pracowników. Prelekcja poświęcona zostanie omówieniu kręgu adresatów nowych obowiązków, a także wskazaniu obszarów działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, których dotyczyć będą nowe obowiązki.

16:25 - 16:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FISKONGRESU

Program FISKONGRES MIDDLE&BACK OFFICE może ulec zmianie.