WYMOGI DOTYCZĄCE ESG W SEKTORZE RYNKU KAPITAŁOWEGO WYNIKAJĄCE Z SFDR ORAZ ROZPORZĄDZENIA WS. TAKSONOMII

Ponieważ dotychczasowe edycje naszych warsztatów ESG spotkały się z bardzo dobrym odbiorem, postanowiliśmy raz jeszcze, w zaktualizowanej o najnowsze wymogi i zalecenia formie, opowiedzieć o wymogach wynikających z SFDR oraz rozporządzenia ws. Taksonomii w odniesieniu do TFI oraz oferowanych przez towarzystwa produktów.

Szkolenie w formule webinaru. Webinar będzie prowadzony w czasie rzeczywistym.

Data i miejsce:
10.05.2022 r.

10:00- 16:00

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

DLA KOGO:
Szkolenie adresowane są do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentacji produktowej oraz korporacyjnej a także pracowników działów compliance, ryzyka, audytu wewnętrznego, członków zarządów, a także zarządzających i analityków.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Agenda (10:00- 16:00)

Wprowadzenie do zagadnienia ESG

Czym jest ESG i zrównoważony rozwój. Cele i koncepcja ESG na rynku finansowym.

SFDR – wprowadzenie

Podstawowe informacje dotyczące wejścia w życie SFDR. Regulacje prawne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Kluczowe definicje: zrównoważona inwestycja, ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, czynniki zrównoważonego rozwoju.

SFDR – wymogi ogólne

Założenia ogólne dotyczące stosowania SFDR. Obowiązki TFI w zakresie stosowania SFDR, w tym miejsce publikacji rocznych sprawozdań z działalności TFI. Rola i znaczenie Regulacyjnych Standardów Technicznych.

SFDR – wymogi przedmiotowo-podmiotowe

Wskazanie podmiotów objętych zakresem rozporządzenia SFDR. Kwalifikacja produktów zgodnie z SFDR.
Produkty finansowe w odniesieniu do TFI (art. 8 i 9 rozporządzenia SFDR). Przykłady produktów, w tym przykłady wykluczeni sektorowych.

SFDR – wymogi szczegółowe

Obowiązek publikowania na stronie internetowej podmiotów objętych zakresem rozporządzenia SFDR informacji na temat strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, co powinna zawierać strona internetowa w zakresie informacji dotyczących ESG (art. 3 i art. 10 rozporządzenia SFDR).
Strategia dotycząca niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, niezbędne elementy (art. 4 rozporządzenia SFDR).
Polityka wynagrodzeń w zw. z ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 rozporządzenia SFDR).
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przed zawarciem umowy (art. 6 rozporządzenia SFDR).
Wpływ ryzyka ESG na różnego rodzaju ryzyka.
Niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju przed zawarciem umowy (art. 7 rozporządzenia SFDR).

Taksonomia

Czym jest taksonomia i jaki wpływ wywiera ona na SFDR, czyli jak wypełniać obowiązki określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Taksonomia”), z uwzględnieniem terminu obowiązywania regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do SFDR.

Wpływ czynników ESG na osiągane stopy zwrotu.
Najważniejsze wnioski:
rekomendowane czynności w zakresie SFDR

Agnieszka Degórska
Radca prawny


Radca prawny w Kancelarii Prawnej Snażyk Mordaka Radcowie Prawni sp.p., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jej domeną jest szeroko pojęte prawo gospodarcze, a przedmiotem szczególnego zainteresowania – prawo rynku kapitałowego. Jako specjalistka sektora rynku kapitałowego z perspektywy regulatora, w Kancelarii doradza podmiotom mającym w planach zarządzanie ASI lub już nimi zarządzającym, a także towarzystwom funduszy inwestycyjnych, przede wszystkim w zakresie zagadnień odnoszących się do reprezentowanych przez nie funduszy inwestycyjnych.

Zakres jej specjalizacji obejmuje również projekty z obszaru compliance oraz ESG.

Kluczowe doświadczenie zdobywała zarówno w kancelariach prawnych, jak i w Komisji Nadzoru Finansowego, prowadząc postępowania licencyjne dla zarządzających ASI oraz uczestnicząc w analizie i rozstrzyganiu wątpliwości prawnych i operacyjnych w zakresie działalności zarządzających ASI, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych.
Koszt uczestnictwa :
1200 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT
Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami

Zgłoszenia:

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.