[custom_font font_size=”24″ line_height=”50″ font_style=”normal” text_align=”center” font_weight=”400″ text_decoration=”none” text_shadow=”no” show_dots=”no” color=”#5c5656″ background_color=”#ede709″]WARSZTATY – LETNIA AKADEMIA COMPLIANCE Z FIS[/custom_font]

Zapraszamy na cykl trzydniowych warsztatów – Letnia Akademia Compliance z FIS.

 

W lipcu, sierpniu oraz wrześniu w ramach wspólnej inicjatywy FIS oraz JustComply odbędą się trzy jednodniowe cykle warsztatów, które ugruntują oraz usystematyzują wiedzę dotyczącą obowiązków raportowych związanych z prowadzeniem działalności przez TFI.

 

Szkolenie ma na celu obszerne i szczegółowe zaprezentowanie wszystkich obowiązków informacyjnych, jakimi objęte są TFI i fundusze, zarówno na gruncie prawa krajowego jak i unijnego. Podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie poszczególnych raportów, terminy oraz mechanizmy ich przekazywania.

 

25 lipca – MIFIR, EMIR, MAR
29 sierpnia – AML, obowiązki względem KNF, ZAFI
19 września – IKE, IKZE, PPE, AFI, UFI i inne.

 

Data i miejsce:

 

I warsztaty z cyklu  – 25 lipca 2018 r.

II warsztaty z cyklu – 29 sierpnia 2018 r.

III warsztaty z cyklu – 19 września 2018 r.

 

Godz. 10:00-15:00

 

ADN CENTRUM KONFERENCYJNE, Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa.

 

DLA KOGO:

 

 

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących czynności związane ze sporządzaniem raportów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych w zakresie działalności funduszy i towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także pracowników sekcji AML oraz compliance.

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat, który będzie mógł być wykorzystany w celu udokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

25.07.2018 WARSZTATY I

9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników

10:00 rozpoczęcie warsztatów

 

1.    Informacje podlegające raportowaniu w ramach MIFIR

1.1.    Obowiązek raportowania transakcji

1.2.    Obowiązek zgłaszania instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

1.3.    Wykaz pozostałych informacji i schemat raportowania

1.4.    LEI – Legal Entity Identifier

1.5.    Mechanizmy raportowania

2.    Informacje podlegające raportowaniu w ramach EMIR

2.1.    Nowe standardy techniczne EMIR

2.2.    Odpowiedzialność za wykonanie obowiązku raportowania

2.3.     Mechanizmy raportowania

2.4.    Istota i zadania repozytoriów transakcji

2.5.    Harmonogram składania raportów

3.    Rozporządzenie MAR – zastosowanie w TFI

3.1.    Obowiązek raportowania:

3.1.1.    Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych

3.1.2.    Osoby pełniące funkcje zarządcze

3.2.    Powiadamianie o transakcjach zawieranych przez osoby pełniące funkcje zarządcze i osoby blisko z nimi związane

 

4. Dyskusja i podsumowanie

 

15:00 rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów

 

Harmonogram czasowy:

10.00 – 11.30 – I część

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – II część

13.15 – 14.00 – lunch

14.00 – 15.00 – III część

29.08.2018 WARSZTATY II

9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 rozpoczęcie warsztatów

 

1.    Obowiązki raportowe wynikające z nowej ustawy o AML

1.1.    Raportowanie transakcji – nowe terminy, zakres raportów
1.2.    Prowadzenie rejestru beneficjentów rzeczywistych
1.3.    Procedura whistle blowing

2.    Zakres obowiązków informacyjnych względem KNF – outsourcing

2.1.    Obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy – elementy wniosku o wydanie zgody na zawarcie umowy
2.2.     Przesłanki odmowy wydania zgody
2.3.    Obowiązki informacje po zawarciu umowy – zmiana treści umowy

3.    Informacje podlegające raportowaniu w ramach rozporządzenia ZAFI

3.1.    Zakres przedmiotowy rozporządzenia
3.2.    Zakres informacji umieszczanych w formularzach sprawozdawczych
3.3.    Mechanizm raportowania

 

4. Dyskusja i podsumowanie

15:00 rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów

 

Harmonogram czasowy:

10.00 – 11.30 – I część

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – II część

13.15 – 14.00 – lunch

14.00 – 15.00 – III część

19.09.2018 WARSZTATY III

9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników
10:00 rozpoczęcie warsztatów

1.    Obowiązki raportowe związane z prowadzeniem IKE, IKZE, PPE

1.1.    Terminy przekazywania sprawozdać do KNF
1.2.    Zakres przedmiotowy sprawozdań

2.    Obowiązki raportowe wynikające z przejęcia kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym i notowanymi emitentami

2.1.    Wyłączenia od obowiązki informacyjnego
2.2.    Obowiązek powiadomienia o przekroczeniu progu posiadanych udziałów lub akcji
2.3.    Zakres i terminy składania powiadomień o przejęciu kontroli nad spółką

3.    Sprawozdania roczne AFI

3.1.    Termin skłania sprawozdań
3.2.    Zakres przedmiotowy
3.3.    Wykaz podmiotów otrzymujących sprawozdanie

4.    Sprawozdania okresowe oraz informacje bieżące

4.1.    Sprawozdania okresowe sporządzane przez TFI i zarządzających ASI
4.2.    Informacje bieżące przekazywane przez TFI i zarządzających ASI

5.    Inne obowiązki raportowe wynikające z UFI

5.1.    Obowiązki informacyjne FIO i SFIO
5.2.    Wykaz informacji kluczowych dla inwestorów
5.3.    Obowiązki związane z żądaniem przekazania informacji przez KNF

 

6. Dyskusja i podsumowanie
16:00 rozdanie certyfikatów i zakończenie warsztatów

 

Harmonogram czasowy:

10.00 – 11.30 – I część

11.30 – 11.45 – przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – II część

13.15 – 14.00 – lunch

14.00 – 15.30 – III część

logo-podpis-1

Justyna Czekaj – radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Obecnie w ramach działalności doradczo konsultingowej w spółce JustComply zajmuje się monitorowaniem postępowań związanych z uzyskaniem zezwoleń na prowadzenie działalności maklerskiej, w charakterze instytucji płatniczej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

 

Julia Iwaszko – adwokat, LL.M, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Sydney. Od 2015 r. wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w obsłudze klientów w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego, w szczególności w zakresie obsługi spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i emitentów papierów wartościowych.  W JustComply zajmuje się również kompleksową obsługą prawną klientów zainteresowanych tworzeniem i rejestracją alternatywnych spółek inwestycyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu fuzji, podziałów oraz przejęć przedsiębiorstw, w tym także spółek notowanych na rynkach regulowanych.

 

Justyna Walas – Ryba – adwokat, Certyfikowany Compliance Officer (CCO1). Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Przedsiębiorstwem na Jednolitym Rynku Europejskim na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. W 2009 roku ukończyła aplikację sądową i została wpisana na listę adwokatów. Kontynuując edukację ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance). Od 2015 roku rozpoczęła pracę jako specjalista ds. zgodności w banku i współpracowała z kancelariami prawnymi w zakresie compliance. Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie finansowym, prawie konsumenckim, prawie spółek oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, identyfikacji i ocenie ryzyk. Aktualnie zajmuje się kwestiami związanymi z praktycznym dostosowywaniem systemów compliance w domach maklerskich, TFI oraz instytucjach płatniczych, tworzeniem macierzy compliance, testami zgodności. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu product governance w działalności bankowej.

 

Koszt uczestnictwa:

999 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ + 23% VAT

2699 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ PRZY ZGŁOSZENIU NA TRZY WARSZTATY Z CYKLU+ 23% VAT

 

Przy zapisach na wybrane warsztaty z cyklu (poza pakietem) :

I warsztat – zapisy po 18 lipca 2018 r : koszt 1299 zł netto za osobę + VAT

II warsztat – zapisy po 22 sierpnia 2018 r : koszt 1299 zł netto za osobę + VAT

III warsztat – zapisy po 12 września 2018 r : koszt 1299 zł netto za osobę + VAT

Cena obejmuje
Uczestnictwo, materiały szkoleniowe, indywidualne konsultacje z wykładowcami, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę spotkania, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo formularz zamówienia stanowiący formę potwierdzenia zgłoszenia z prośbą o podpisanie i odesłanie skanu dokumentu oraz dokonanie płatności. Zgłoszenia prosimy dokonywać mailowo na adres info@fispoland.com

[q_button type=”normal_button” size=”medium” target=”_self” text_align=”center” text=”ZGŁOSZENIA” link=”https://fispoland.com/kontakt/” color=”#ede709″ background_color=”#575757″]

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu warsztatów w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić lub gdy liczba uczestników będzie niewystarczająca do jego przeprowadzenia. W przypadku odwołania warsztatów koszty uczestnictwa zostaną Państwu zwrócone w 100%.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z warsztatów. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie na adres info@fispoland.com nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.